Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 111 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 171
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-377-010-2 (pdf)
Sammandrag

Luonnonsuojelulain mukaan luonnonpuistoille voidaan laatia hoito- ja käyttö­suunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään 10.20 vuodeksi kerrallaan ja siinä määritellään toimenpiteet alueen perustamistavoitteiden toteuttamiseksi. Suunnitelman ajantasaisuutta tarkastellaan noin 6 vuoden välein ja tarvittaessa suunnitelmaa tarkastellaan muulloinkin. Tarkemmat toimenpiteet suunnitelman linjausten perusteella suunnitellaan tarvittaessa erillisissä toimenpidesuunnitelmissa. Mallan luonnonpuistolle ei ole aiemmin laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Vuonna 1938 perustettu Mallan luonnonpuisto kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3 089 hehtaaria, ja se sijaitsee kokonaisuudessaan Enontekiön kunnassa ja saamelaisten kotiseutualueella.

Hoidon ja käytön suunnittelu sisältää nykytilan kuvauksen, jossa tunnistetaan alueen suojelu- ja kulttuuri­arvot. Nykytilan kuvauksen perusteella arvioidaan alueeseen kohdistuvia keskeisiä uhkia ja esitetään toimenpiteitä niiden torjumiseksi. Tavoitteen asettelussa esitetään, kuinka toimenpiteiden toteutumista seurataan ja miten niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta arvioidaan. Toteutukseen on koottu Metsähallituksen vastuulla olevia toimenpiteitä ja niiden resurssitarpeita.

Suunnitelman linjaukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin, alueella tehtyihin selvityksiin, paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien esittämiin näkemyksiin sekä neuvotteluihin saamelaiskäräjien kanssa. Suunnittelua varten perustettiin yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin edustajat eri sidosryhmistä. Saamelaiskäräjät nimesi suunnittelun tueksi erillisen Akwé: Kon -työryhmän. Akwé: Kon -ohjeita soveltamalla pyrittiin varmistamaan saamelaisten osallistuminen suunnitelman valmisteluun ja saamelaiskulttuurille aiheutuvien vaikutusten arviointiin.

Suunnitelmassa esitetään vain vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia puiston tähänastiseen hoitoon ja käyttöön. Porojen laiduntamisen vaikutuksia puiston luontoarvoihin pyritään vähentämään yhteistyössä Käsivarren paliskunnan kanssa. Koko luonnonpuisto esitetään rajoitusvyöhykkeeksi, jossa liikkuminen on 15.5.-1.11. sallittu vain merkityillä poluilla.

Elektronisk publicering
Mera information

Julkaisu ei ole saavutettava, koska suurin osa sisällöstä tulee tietojärjestelmästä, josta tietoja ei tällä hetkellä saa saavutettavassa muodossa. Olennaiset asiat on kerrottu julkaisun alussa olevassa laajassa yhteenvedossa, joka on saavutettava.