Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Människan lämnar många olika spår då hon rör sig i landskapet. Spåret är tyngre ju fler människor som rört sig i området och ju färskare spår det handlar om. Stenåldersmänniskans spår syns numera som svaga avtryck, men tjärbränning och flottningskonstruktioner framträder länge som stora konstruktioner.