Författare Nyman Timo, Aikio Eero, Mustonen Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
ISSN-L 0785-5311
Sammandrag

Metsurimittausta käytettiin aiemmin pääasiassa kuitupuuvaltaisten, miestyönä hakattavien leimikoiden työmittana. Uuden Masser 35-mittalaitteen myötä menetelmän käyttö on tullut mahdolliseksi myös järeäpuustoisissa kohteissa. Metsurimittauksen tarkkuuteen vaikuttaa mittausten suoritustarkkuus, eli oikea mittauskorkeus, -suunta ja -asento ja minimiläpimittojen noudattaminen rungon katkaisussa. Lisäksi tulokseen vaikuttavat laskentamenetelmän eri tekijät, joita ovat mm. koepuiden määrä otannassa, pituuskäyrän muodostuminen koepuutietojen perusteella ja runkokäyräyhtälöiden ja hukkalatvamallin käyttö tilavuuden laskennassa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Masser 35-mittalaitteen mittaustarkkuutta sekä metsurimittauksen laskentaohjelman oikeellisuutta. Lisäksi selvitettiin vaikuttavatko uuteen laskentaohjelmaan tehdyt muutokset tulosten tarkkuuteen. Uudessa versiossa on muutettu hukkalatvan laskentatapaa. Lisäksi koepuista mitataan läpimitta kuuden metrin korkeudelta.

Tillgänglig i tryckt format