Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 81 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 29
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-576-2 (painettu), 978-952-446-577-9 (pdf)
Sammandrag

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Medvastön–Stormossenin Natura-alueen (FI 0100024) valtion maita ja vesiä. Natura-alue sijaitsee Kirkkonummen kunnassa ja on kooltaan 823 ha. Joulukuussa 2005 siitä oli hankittu valtiolle 359 ha. Medvastön–Stormossenin alue muodostaa monipuolisen luontokokonaisuuden, johon kuuluu arvokasta lintukosteikkoa, keidassuota, vanhaa metsää, lehtoa ja perinnemaisemia. Vuosina 2004–2005 kuvioidut EU:n luontodirektiivin Natura-luontotyypit kattavat suunnittelualueen maa-alasta 56 %.

Monipuolisten elinympäristöjen ansiosta alueella pesii runsas linnusto. Siellä on havaittu viimeisen 30 vuoden aikana 28 lintudirektiivin liitteen I lajia. Havaituista pesivistä lajeista viisitoista on nykyisin valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Suunnittelualueen luontoa on tarkoitus hoitaa niin, että luontotyyppien ominaispiirteet ja uhanalaisten tai EU:n luonto- tai lintudirektiivien lajien elinolot säilyvät tai paranevat. Luonnonhoidon lähtökohtana on se luonnonpiirre, jonka perusteella kohde on valittu Natura-verkostoon tai jonka perusteella se on arvioitu eri suojelualueohjelmissa arvokkaaksi. Alueen muut käyttömuodot sovitetaan yhteen luonnonsuojelutavoitteiden kanssa.

Medvastön–Stormossenin Natura-alueen valtion maista pääosa (noin 280 ha) on määritelty syrjävyöhykkeeksi. Kulttuurivyöhykettä on noin 80 ha, jossa päätavoitteena on perinnebiotooppien, kahlaajaniittyjen ja lintukosteikon hoito esimerkiksi laiduntamalla. Parin hehtaarin alue Medvastsundetin pohjoisrannalla on virkistysvyöhykettä, jonne rakennetaan muun muassa lintujen tarkkailua varten lintulava. Smedjevikenin lahti on rajoitusvyöhykettä (noin 20 ha). Luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä lahdelle annetaan suojelusäädöksissä osavuotinen liikkumiskielto lintujen pesimisrauhan sekä kevät- ja syysmuuton aikaisen levähdys- ja ruokailurauhan turvaamiseksi.

Pääosa suunnitelman toteuttamisen aiheuttamista menoista kustannetaan valtion budjettivaroin tai EU:n tukemasta Life-projektista. Suunnitelman toteuttaminen työllistää sekä Metsähallituksen vakinaista tai tilapäistä väkeä että yksityisiä urakoitsijoita. Suunnitelman toteuttamisen kustannukset ovat yhteensä noin 100 000 euroa.

Upplagan har utgått