Författare Vuollet Johanna, Nyman Madeleine, Eronen Visa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 24 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 211
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-106-9 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen eräpalvelut toteutti kyselytutkimuksen yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa. Selvityksessä kerättiin tietoa merilinnustuksesta Suomenlahdella ja Saaristomeren eteläosissa. Tutkimuksessa tietoja pyydettiin Suomenlahdella ja Saaristomerellä merilintuja metsästäviltä henkilöiltä, joita pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Tutkimuksessa kartoitettiin merilinnustajien tärkeiksi kokemia alueita, alueiden käyttöä sekä näiden alueiden palveluiden kehittämisen tarvetta.

Tyypillinen kyselyyn vastannut henkilö oli 21–40-vuotias, pääkaupunkiseudulla asuva mies, joka metsästää valtion vesialueilla etupäässä alleja ja haahkoja ja viihtyy reissullaan yhden päivän. Tyypillisin metsästysmatka suuntautui Helsingin ja Porvoon väliselle merialueelle.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Metsähallituksen alueiden käytön suunnittelussa ja metsästykseen liittyvien palveluiden kehittämisessä.