Författare Similä Maarit, Räsänen Heikki, Vuorinen Tupu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 24 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Metsä-Life -hankkeessa ennallistettiin metsiä ja soita, hoidettiin valkoselkätikka- ja harjumetsiä sekä poistettiin tarpeettomia metsäautoteitä. Toimenpiteitä tehtiin 33 Natura-alueella, jotka ovat Suomen valtion omistamia luonnonsuojelualueita. Lisäksi mukana oli UPM-Kymmenen omistama Aarnikotkan metsä Repoveden Natura-alueella. Ennallistamista ja LIFE Luonto -rahoitusta tehtiin yleisölle tutuksi erilaisten viestimien ja tapahtumien avulla.

Hankkeessa mukana olevilla Natura-alueilla on edustavien luonnontilaisten metsien ja soiden lisäksi aiemmin metsätalouskäytössä olleita alueita. Ennallistamalla nopeutettiin boreaalisten luonnonmetsien rakenteiden ja luonnontilaisten puustoisten soiden vesitalouden palautumista näihin osiin suojelualueita. Ennallistaminen turvaa osaltaan monimuotoisen eliölajiston säilymisen Natura-alueilla myös tulevaisuudessa.

Elektronisk publicering
Upplagan har utgått
Mera information

Metsä-Life – Boreaalisten metsien ja puustoisten soiden ennallistaminen 2002-2007 LIFE Luonto -hankkeen loppuraportti.