Författare Heinonen Petri
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 17
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-0793
Sammandrag

Kestävä kehitys on noussut 90-luvulla metsätalouden merkittävimmäksi haasteeksi. Perinteisen metsätaloudellisen kestävyyden lisäksi nykyään pitää pystyä toteuttamaan myös ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää metsätaloutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Metsähallituksessa on kehitetty alueellinen luonnonvarasuunnitelma. Alueellinen luonnonvarasuunnitelma on strategisen tason suunnitelma, joka määrää Metsähallituksen maakäytön eri käyttötarkoituksiin. Luonnonvarasuunnitelmaa toteutetaan alue-ekologisin suunnitelmin, erityisalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmin sekä hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteillä. Luonnonvarasuunnitelmat laaditaan projekteina, joita varten nimetään johtoryhmä ja projektiryhmä. Projekteja johtaa erikseen nimetty projektipäällikkö. Projekteissa perustetaan alueen viestintä- ja osallistavan suunnittelun ryhmä, jonka vastuulla on projektin viestintä ja osallistava suunnittelu sekä osallistavan suunnittelun periaatteiden ylläpito alueella projektin päättymisen jälkeenkin.

Luonnonvarasuunnitelmamenetelmä perustuu vaihtoehtotarkasteluun, jossa kestävyyden eri ulottuvuuksien tavoitetaso pyritään määräämään suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelmaa laadittaessa tarvitaan tarkka ja harhaton tieto käytettävissä olevista luonnonvaroista sekä sidosryhmien ja kansalaisten tavoitteista ja toiveista. Lisäksi laaditaan nelikenttäanalyysi Metsähallituksen vahvuuksista ja heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä.

Kestätyyden eri ulottuvuuksia painottavien tuotanto-ohjelmien tuottamia hyötyjä verrataan päätösanalyysillä, joka perustuu tavoitteisiin ja mittareihin, näiden painoarvoihin sekä mittarien hyötyfunktioihin. Mittariarvot tuotetaan tarkastelujakson päähän MELA-järjestelmällä.

Hyötytarkastelun ja muun ohjaustiedon avulla projektin johtoryhmä tekee maankäyttöratkaisun, jossa määrätään kuhunkin eri käyttötarkoitukseen varattava maa-ala sekä luonnonvarojen (metsien) käsittelynormisto. Metsähallituksen johtoryhmä vahvistaa maankäyttöratkaisun. Maankäyttöratkaisusta laaditaan yksi tai useampi paikkasidonnainen toimintaohjelmavaihtoehto, joista paras valitaan toteutettavaksi hyötytarkastelun avulla. Samalla vahvistetaan alueen metsätalouden käyttöpuusuunnite.

Luonnonvarasuunnitelma on voimassa kymmenen vuotta. Suunnitelman toteuttamista seurataan vuosittain projektissa määritetyillä mittareilla. Suunnitelmajakson puolivälissä suoritetaan toteutumisen ja toteutumisedellytysten tarkempi tarkastelu.

Upplagan har utgått