Författare Kukkonen Markus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 76 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 212
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-295-212-7 (pdf)
Sammandrag

Vuosina 2007–2013 Metsähallitus teki jäkälä-, kovakuoriais-, kääväkäs-, maanilviäis- ja sammalkartoituksia yli 31 000 hehtaarilla. Tämä raportti kokoaa yhteen näiden kartoitusten päätulokset. Tuloksissa käsitellään kartoitusten pinta-alaa, havaittujen Suomen punaisen listan lajien sekä niiden havaintojen määrää. Tulokset esitellään erilaisten aluerajausten ja elinympäristötietojen valossa, ja niiden pohjalta tehdään ehdotuksia Metsähallituksen lajistokartoitusten kehittämiseksi.

Kartoituksissa tehtiin yhteensä 218 000 havaintoa. Enemmistö kartoituksista ja havainnoista tehtiin kääväkkäistä, kovakuoriaista ja sammalista, kun taas jäkäliä ja maanilviäisiä kartoitettiin näitä lajiryhmiä vähemmän. Noin 16 000 havaintoa oli 482 Suomen punaisen listan lajista. Näiden joukossa oli 199 uhanalaista, 76 erityisesti suojeltavaa, 64 kiireellisesti suojeltavaa, 19 rauhoitettua ja 19 luontodirektiivissä mainittua lajia. Kartoituksissa löytyi myös ainakin neljä Suomelle täysin uutta lajia.

Kartoituksia tehtiin 950 suojelualueella kaikkialla Suomessa. Suomen punaisen listan lajeja löytyi eniten etelärannikon, Pohjois-Karjalan, Lapin kolmion sekä Käsivarren suojelualueilta. Nämä lajit suosivat erityisesti lehtoja sekä vanhoja, runsaslahopuisia metsiä. Myös haapa korostui äärimmäisen tärkeänä uhanalaisten lajien mikrohabitaattina.

Lajien levinneisyyden mallintaminen sekä analyysien automatisointi ovat välineitä, jotka voisivat lisätä lajistotiedon käyttöä merkittävästi tulevaisuudessa.