Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 81
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-550-2 (painettu), 978-952-446-551-9 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eli luontopalvelut saavutti vuonna 2006 sille asetetut tavoitteet. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelman (METSO) mukainen suojelualueiden metsien ja soiden ennallistaminen eteni valtioneuvoston periaatepäätöksen ja toteutussuunnitelmien mukaisesti. Monivuotinen luontotyyppien inventointihanke tuotti Etelä-Suomen suojelualueiden hoidon perustaksi kansainvälisestikin mittavan perustietovarannon.

Kansallispuistojen ja Luontoon.fi-verkkopalvelun käyntimäärät jatkoivat kasvuaan. Merenkurkun alueen hyväksyminen ensimmäisenä suomalaisena luonnonperintökohteena UNESCOn maailmanperintökohteeksi vahvisti entisestään luontopalvelujen kotimaista ja kansainvälistä roolia meri- ja saaristoluonnon suojelijana. Muutokset Metsähallituksen eräasioiden hoidossa laajensivat luontopalvelujen tehtäviä aivan uudella tavalla luonnonvarojen kestävän käytön suuntaan ja täydensivät luontopalvelujen kansalaisille tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Metsästyslupien myynnissä onnistuttiin vuonna 2006 pääosin välttämään lainsäädännön muutoksista aiemmin aiheutuneet käytännön ongelmat.

Luontopalvelujen organisaatio uudistettiin perusteellisesti vuoden 2006 alussa palvelukyvyn turvaamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Metsähallituksen yhteinen palvelukeskus aloitti toimintansa 1.1.2006, jolloin luontopalvelujen operatiivisia henkilöstö-, talous- ja toimistotehtäviä hoitanut henkilökunta siirtyi palvelukeskukseen. Käytännössä tulosalueen uudistus jatkui koko vuoden ajan erityisesti alueyksiköissä, toimintatapoja ja toimenkuvauksia kehittäen. Uudistuksen ansiosta toiminnan ohjaus tehostui ja toimintatavat yhtenäistyivät, vaikka pääosa ennakoiduista tuottavuushyödyistä onkin saavutettavissa vasta lähivuosina.

Vuonna 2006 luontopalvelujen kokonaismenot olivat 54 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittivat menoista 40 miljoonaa euroa, maksullisen toiminnan tulorahoitusta oli 7 miljoonaa ja yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitusta 7 miljoonaa euroa. Henkilötyövuosia kertyi 587.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006 on laadittu valtion liikelaitosten muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.