Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 54 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 90
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-637-0 (painettu), 978-952-446-638-7 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eli luontopalvelut saavutti vuonna 2007 sille asetetut tavoitteet ja osittain ylitti ne. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tavoitteet saavutettiin kokonaisuutena hyvin, vaikka vuosikohtaisissa hehtaarimäärissä jäätiin niukasti tavoitteista osaksi vaikeiden sääolojen takia. Vedenalaisten luontotyyppien inventoinnin määrälliset tavoitteet ylitettiin selvästi oman toiminnan ja yhteistyöverkoston kehittämisen avulla.

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat, mutta opastettujen asiakkaiden määrä jäi hieman alle tavoitteen. Asiakastyytyväisyys säilyi hyvänä. Luontoon.fi-verkkopalvelun käyntimäärä ylitti asetetun 1,5 miljoonan käynnin tavoitteen miljoonalla. Verkkopalvelun osaksi rakennettiin retkikartta.fi-karttapalvelu, joka palvelee niin retkeilijöitä kuin eränkävijöitäkin. Myös suurpedot.fi-verkkopalvelun käyntimäärätavoitteet ylitettiin reilusti.

Metsähallitus julkaisi kesällä laajan Suomen suojelualueiden tilaa kuvaavan ”Puistojen tila Suomessa” -raportin ja loppuvuodesta vastaavan englanninkielisen ”State of the Parks” -raportin, joka sai runsaasti kansainvälistä kiitosta.”Puistojen tila” -raportti pyrkii antamaan kattavan kuvan Suomen suojelualueiden nykytilasta sekä niiden hoidon tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on yhä suurempi haaste suojelualueiden luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämiselle: uhanalaisten eliölajien suojelu, haitallisten vieraslajien poisto ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ekosysteemien toimintahäiriöiden torjuminen asettavat merkittäviä lisävaatimuksia suojelualueiden hoidolle.

Vuonna 2007 julkisten hallintotehtävien kokonaismenot olivat 54,5 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittivat menoista noin 39,7 miljoonaa euroa, maksullisen toiminnan tulorahoitusta oli 7,2 miljoonaa ja yhteisrahoitteisen toiminnan ulkopuolista rahoitusta noin 7,6 miljoonaa. Henkilötyövuosia kertyi 568.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.