Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 65 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 161
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-952-4 (painettu), 978-952-446-953-1 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien eli luontopalvelujen toiminta perustuu Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen (CBD) sekä EU:n luontodirektiiveihin ja Natura 2000 -verkostoon liittyviin velvoitteisiin. Metsähallitus toteuttaa myös EU:n meristrategiadirektiivin edellyttämiä toimia. Kansallisista ohjelmista merkittävimpiä ovat Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma sekä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO-ohjelma). Metsästyksen ja kalastuksen sekä erävalvonnan osalta toiminta perustuu pääasiallisesti kotimaiseen lainsäädäntöohjaukseen.

Metsähallitus jatkoi luontotyyppien inventointeja, ennallistamista ja hoitoa tavoitteena hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähentymistä. Metsähallitus vastaa useiden uhanalaisten lajien suojelusta ja kannan seurannasta. Valkoselkätikan, maakotkan ja muuttohaukan pesintätulokset olivat erinomaisia, saimaannorpalla keskimääräinen.

Kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden käyntimäärät kasvoivat hieman. Ensin mainittujen osalta kasvu johtui uusista Sipoonkorven ja Selkämeren kansallispuistoista. Kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden matkailukäytön hyöty paikallistaloudelle on merkittävä. Seurannassa olleiden 51 alueen matkailukäytön vaikutus paikallistalouteen oli 170,8 miljoonaa euroa ja 2 172 henkilötyövuotta.

Metsästäjille ja kalastajille suunnatut palvelut tarjoavat sadoille tuhansille harrastajille mahdollisuuksia eränkäyntiin ja virkistäytymiseen valtion mailla ja vesillä. Vuosi 2011 oli suotuisa erätaloudelle. Metsästyslupien myynti kasvoi perustuen erityisesti kanalintukantojen vahvistumiseen. Uusi kansalaisten kalastuspäiväkirja sai myönteisen vastaanoton.

Metsähallitus jatkoi Natura-alueiden tila-arviointeja ja suojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua. Kansainvälisen yhteistyön uusia avauksia olivat yhteistyöhanke Kolumbian puistoaluehallinnon kanssa ja yhteistyö Latvian suojelualueorganisaation kanssa. Kotimaassa käynnistettiin Euroopan vapaaehtoistyö -vuoden merkeissä vapaaehtoistyön kehittämisprojekti.

Tietojärjestelmien kehittäminen painottui SALTI-hankkeeseen, jossa rakennetaan useita suojelualueiden tiedon hallintaa parantavia tietojärjestelmiä. Järjestelmät tulevat koko luonnonsuojelualuehallinnon käyttöön ja valmistuvat pääosin vuoden 2012 aikana.

Luontopalvelujen työn tunnettuus kasvoi edelleen, mikä näkyi mm. lisääntyneinä toimittajien ja sidosryhmien yhteydenottoina. Suosittu Luontoon.fi-verkkopalvelu uudistettiin ja sen rinnalle rakennettiin vuorovaikutteinen yhteiso.luontoon.fi-verkkopalvelu.

Luontopalveluissa tehtiin vuonna 2011 kaikkiaan 482 henkilötyövuotta. Kokonaismenot olivat runsaat 51,73 miljoonaa euroa. Summa sisältää kertaluonteisia tai muutoin poikkeuksellisia menoja 4,26 miljoonaa euroa. Menot olivat ilman näitä 47,46 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.