Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 70 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 184
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-022-2 (painettu), 978-952-295-023-9 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen luontopalvelut -yksikkö hoitaa Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät. Luontopalvelut vastaa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot, luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista. Luontopalvelujen rahoituksesta ja tavoitteista sovitaan ohjaavien ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välisissä tulossopimuksissa. Vuodelle 2012 asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin ilman merkittäviä poikkeamia.

Luontopalvelut tekee lajistokartoituksia ja lajiseurantoja uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi ja hoitotoimien suuntaamiseksi. Luontopalvelujen vastuulle osoitettujen uhanalaisten nisäkkäiden ja lintujen kannat joko kasvoivat tai pysyivät vakaina. Saimaannorpan suojelutyötä tehostettiin ja kannan on arvioitu kasvaneen yli 300 yksilön. Metsien ja soiden ennallistamisella parannetaan luontotyyppien ja lajien suojelutasoa. Ennallistamista haittasi sateinen kesä. Luontopalvelut teki Itämeren vedenalaisen luonnon inventointeja lähes koko rannikkoalueella. Sisävesien suojelun kehittäminen aloitettiin laatimalla sisävesien suojelun toimenpideohjelma.

Kansallispuistojen käyntimäärät (2 087 300 käyntiä) ja puistojen matkailukäytön vaikuttavuus paikallistalouteen pysyivät edellisvuoden tasolla. Kaikkien 37 kansallispuiston kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat 109,5 miljoonaa euroa ja 1 412 henkilötyövuotta. Retkeilyalueiden vastaavat luvut olivat 15,0 miljoonaa euroa ja 194 henkilötyövuotta. Erälupien määrä ja -tulot kasvoivat ja asiakkaille avattiin uusi Eräluvat.fi-verkkopalvelu.

Suojelu- ja Natura-alueverkon tilaa ja niiden hoidon ja käytön vaikuttavuutta seurataan mm. Natura-alueiden tilan arviointien (NATA) avulla sekä osana alueiden hoidon ja käytön suunnittelua. Hoito- ja käyttösuunnitelmia valmistui 18 Natura-alueelle.

Luontopalvelut työllisti 138 alle 30-vuotiasta vastavalmistunutta tai työtöntä nuorta. Nuoret saivat haasteellisia ja monipuolisia tehtäviä ja samalla arvokasta työkokemusta. Vapaaehtoistoimintaa laajennettiin kehittämällä uusia toimintatapoja ja luomalla uusia kumppanuuksia.

Liminganlahden ja Pyhätunturin luontokeskukset valmistuivat ja niiden käyntimääräodotukset ylitettiin. Nuuksioon rakennettavan Suomen luontokeskus Haltian rakennustyöt etenivät hyvin. Haltia avataan yleisölle keväällä 2013.

Hanketoiminnan laajeneminen perustui uusiin rahoitusvälineisiin ja kumppanuuksiin. Suojelualueiden paikkatietietojärjestelmien rakentaminen jatkui ja ne otetaan käyttöön vuonna 2013.

Luontopalveluissa tehtiin vuonna 2012 kaikkiaan 562 henkilötyövuotta, josta 50 henkilötyövuotta nuorten työllistämishankkeessa. Kokonaismenot olivat runsaat 63,83 miljoonaa euroa. Summa sisältää kertaluontoisia tai muutoin poikkeuksellisia menoja 12,4 miljoonaa euroa. Menot olivat ilman näitä 51,44 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilipäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.