Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 69 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 198
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-060-4 (painettu), 978-952-295-061-1 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen luontopalvelut -yksikkö hoitaa Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät. Luontopalvelut vastaa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot, luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista. Luontopalvelujen rahoituksesta ja tavoitteista sovitaan ohjaavien ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välisissä tulossopimuksissa. Vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin lukuun ottamatta uusien suojelualueiden tietojärjestelmien käyttöön oton viivästymistä.

Suomen luontokeskus Haltian avaaminen Espoo Solvallassa toi kansallispuistot uudella tavalla osaksi pääkaupunkiseutua. Luontokeskusrakennus on esimerkki ekologisesta rakentamisesta. Haltiassa oli lähes 95 000 käyntiä sen kahdeksan aukiolokuukauden aikana.

Eräluvat.fi-palvelukokonaisuuden avaaminen selkiytti Metsähallituksen roolia erätalouden kentässä ja paransi mm. lupapalvelujen saatavuutta. Metsähallituksen erävalvonnan merkitys laillisuuden ja luvallisuuden valvonnassa kasvoi etenkin laajoilla asumattomilla alueilla. Metsähallitus on henkilötyövuosilla mitattuna eniten erävalvontaa tekevä viranomainen. Vuoden aikana onnistuttiin viranomaisten yhteistyöllä paljastamaan useita törkeitä metsästysrikoksia.

Kansallispuistojen ja valtion retkeilyalueiden virkistys- ja matkailukäytön tuottamat paikallistaloudelliset vaikutukset kasvoivat johtuen lisääntyneistä käyntimääristä. Kansallispuistojen kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat 115,5 miljoonaa euroa ja 1 484 henkilötyövuotta. Valtion retkeilyalueiden vastaavat luvut olivat 15,4 miljoonaa euroa ja 199 henkilötyövuotta. Kansallispuistoissa, valtion retkeilyalueilla ja luontokeskuksissa oli yhteensä 3,6 miljoonaa käyntiä vuonna 2013. Asiakastyytyväisyys säilyi edelleen hyvänä ollen 4,3 asteikolla 1–5.

Suojelualueiden säädösvalmistelua tehtiin noin 180 alueesta. Metsähallitus laati ympäristöministeriölle selvitykset neljän uuden kansallispuiston perustamisedellytyksistä.

Metsähallituksen luontopalvelut vastaa lukuisten kasvi- ja eläinlajien valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta. Saimaannorpan suojelun kannalta merkittävä ”Norppa-Life”-hanke käynnistettiin syksyllä. Viisivuotisen hankkeen kustannusarvio on noin 5,2 miljoonaa euroa. Lajien suojelua tehtiin tunnetuksi ”Rakkaudesta lajiin” viestintäkampanjalla. Luontopalvelujen hallinnassa oleva kulttuurihistoriallinen omaisuus arvotettiin ja kohteiden kunnostamisen ja hoidon kustannukset arvioitiin. Saamelaiskäräjien kanssa yhteistyössä laadittu Ákwe: Kon -ohjeistus otettiin käyttöön alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa saamelaisalueella.

Luontopalveluissa tehtiin vuonna 2013 kaikkiaan 578 henkilötyövuotta. Kokonaismenot olivat runsaat 61,76 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta tuleva rahoitus kattoi menoista 65 prosenttia.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilipäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.