Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 55 + 16 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 212
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-109-0 (painettu), 978-952-295-110-6 (pdf)
Sammandrag

Luontopalvelut-yksikkö hoitaa Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät. Se vastaa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot, luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista. Luontopalvelujen rahoituksesta ja tavoitteista sovitaan Metsähallituksen ja julkisia hallintotehtäviä ohjaavien ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön välisessä tulos­sopimuksessa. Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin.

Luontopalvelujen hallintaan siirtyi vuoden alussa Museovirastolta 29 kohdetta, joista lähes kaikki kuuluvat valtion strategiseen kulttuuriperintöön. Merkittäviä kulttuuri- ja luontoarvoja sisältyy myös puolustusvoimien käytöstä vapautuviin kohteisiin, joiden avaamista yleisökäyttöön luontopalvelut valmistelee.

Muita toiminnallisia painopisteitä olivat myynti- ja paikkatietojärjestelmien kehittäminen sekä kansallispuistojen ja muiden yleisökohteiden palvelujen sekä eräpalvelujen asiakaspalvelun kehittäminen. Kumppanitutkimus osoitti, että luontopalveluilla on erinomainen maine ja kumppanit arvostavat luontopalvelujen henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa. Yhteistyökumppaneista 80 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä luontopalvelujen toimintaan.

Pohjois-Suomen maaluontotyyppikartoituksen tuloksena luontotyyppitietojen kattavuus parantui huomattavasti. Luontopalvelut teki soidensuojelun täydennysohjelman maastokartoituksia lähes 55 000 hehtaarin alalta ja osallistui METSO-ohjelman täydentämisen valmisteluun. Vedenalaisen luonnon laji- ja luontotyyppitietojen keruuta jatkettiin VELMU-inventointiohjelman osana. Luontopalvelut ennallisti metsä- ja suoekosysteemejä sekä kunnosti ja hoiti arvokkaita luontotyyppejä ja perinnebiotooppeja. Luontopalvelut vastasi lukuisten kasvi- ja eläinlajien valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta.

Kansallispuistoissa kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 125,8 milj. euroa ja 1 256 henkilötyövuotta. Kokonaistulovaikutus kasvoi 8,9 % edellisestä vuodesta. Valtion seitsemällä retkeilyalueella vastaavat vaikutukset olivat 14,7 milj. euroa ja 156 henkilötyövuotta. Lupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan kaikkiaan 28,2 miljoonaa euroa ja 238 henkilötyövuotta. Kansallispuistoissa vuonna 2013 vierailleiden henkilöiden kokemien terveysvaikutusten itsemääritellyksi arvoksi laskettiin 226 milj. euroa.

Luontopalveluissa tehtiin vuonna 2014 kaikkiaan 624 henkilötyövuotta. Kokonaismenot olivat noin 65,4 miljoonaa euroa. Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta tuleva rahoitus kattoi menoista 67 prosenttia.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilipäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.