Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 53 + 16 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 218
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-154-0 (painettu), 978-952-295-155-7 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoidosta vastaa luontopalvelut-yksikkö. Se vastaa luonnonsuojelusta sekä retkeily- ja eräpalveluista valtionmailla. Luontopalvelut vahvistaa toiminnallaan saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytyksiä. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. kansallispuistot, luonnonpuistot ja valtion retkeilyalueet, Lapin erämaa-alueet ja suurin osa yleisistä vesialueista. Luontopalvelujen rahoituksesta ja tavoitteista sovitaan Metsähallituksen ja julkisia hallintotehtäviä ohjaavien ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön välisessä tulossopimuksessa. Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin.

Luonnonsuojelutehtävien osalta tavoitteet ylitettiin ennallistamisessa ja hoidossa, lajiesiintymätietojen tarkistuksissa ja Natura-alueiden tila-arviointien lukumäärissä. Ennallistamisen ja hoidon pääpaino oli metsien poltossa ja arvokkaiden elinympäristöjen sekä puustoisten perinnebiotooppien hoidossa. Perinnebiotooppien kunnostusta ja hoitoa varten uusittiin lähes 200 laidunsopimusta.

Museovirastolta siirtyneet valtion strategiset kulttuurihistorialliset kohteet otettiin haltuun ja niihin liittyvät velvoitteet selvitettiin.

Metsähallituksen uusi myyntijärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa. Metsähallitukselle siirtyi kalastuksenhoitomaksujen kerääminen ja sen myötä eräluvat.fi-verkkopalvelua uudistettiin ja ”lupa on sijoitus luontoon” -brändiä vahvistettiin. Luontoon.fi- ja Retkikartta.fi-verkkopalvelujen suosio kasvoi merkittävästi mobiilikäyttöä tukevien uudistusten myötä.

Kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat edelliseen vuoteen nähden merkittävästi (15,5 %) ja kävijöiden rahankäytön kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset olivat yhteensä 140,5 milj. euroa ja 1 400 henkilötyövuotta. Valtion seitsemällä retkeilyalueella vastaavat vaikutukset olivat 12,2 milj. euroa ja 131 henkilötyövuotta. Lupa-asiakkaiden rahankäytön aluetaloudellisten vaikutusten arvioitiin olevan kaikkiaan 28,4 miljoonaa euroa ja 240 henkilötyövuotta.

Luontopalveluissa tehtiin vuonna 2015 kaikkiaan 520 henkilötyövuotta, mikä on 17 % vähemmän kuin edellisvuotena. Kokonaismenot olivat 59,6 miljoonaa euroa (9 % vähennys edellisvuodesta). Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kautta tuleva rahoitus kattoi menoista 73 prosenttia. Hankerahoituksessa oli EU:n rahoituskausien vaihtumisesta johtuen notkahdus rahoitustasossa.

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu valtion liikelaitoksen muun toiminnan erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilipäätöksestä annetun asetuksen (1402/2004) mukaisesti.