Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 96 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 78
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-498-5 (painettu), 952-446-499-3 (pdf)