Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 81 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 51
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-123-4 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €