Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 111 s.
Språk
suomi
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 36
ISSN-L 1235-8983
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €