Författare Erkkilä Jorma, Kurkela Marjo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 33 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 43
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-296-6
Sammandrag

Tutkimus on yksi osio Ylä-Lapin luonnonvarasuunnittelun yhteydessä toteutetusta tutkimuskokonaisuudesta, joka selvitti Metsähallituksen aluetaloudellista merkitystä Ylä-Lapissa.

Tutkimuksessa arvioidaan Metsähallituksen metsätaloustoiminnan työllisyys- ja talousvaikutuksia Ylä-Lapin aluetalouden kannalta. Tarkastelukehikon tutkimukselle muodostaa panos-tuotosmalli, joka perustuu ajatukseen talouden kiertokulusta. Talouden kiertokulun kautta yritysten valmistamat tuotokset kulkeutuvat muiden yritysten panoksiksi uusien tuotosten valmistamiseen. Mukana tarkastelussa ovat sekä välittömät että välilliset työllisyys- ja talousvaikutukset. Välittömät vaikutukset syntyvät, kun Metsähallitus kysyy panoksia muilta toimialoilta ja toisaalta tarjoaa tuotoksiaan muille toimialoille. Välilliset työllisyys- ja talousvaikutukset Metsähallitus aikaansaa sen panosten ja tuotosten siirtyessä toimialoilta toiselle talouden kiertokulun kautta.

Ylä-Lapin Metsähallituksen metsätalouden kysynnän välittömät työllisyysvaikutukseet koko Lapin lääniin ovat noin 107 henkilötyövuotta. Näistä Ylä-Lapin alueelle syntyy 91 henkilötyövuotta ja loput syntyvät muualle Lapin alueelle. Toimialoista suurimmat välittömät työllisyysvaikutukset kohdistuvat metsätalouteen ja kuljetuksiin. Metsähallituksen tuotteiden ja palvelusten tarjonnasta muille toimialoille syntyy välittömästi 47 työpaikkaa, joista suurin osa jää Ylä-Lapin alueelle, pääosin puuteollisuuteen. Kaiken kaikiaan Ylä-Lapin Metsähallituksen metsätaloustoiminnasta syntyy välittömästi 154 henkiötyövuotta Ylä-Lappiin ja muualle Lapin alueelle.

Metsähallituksen välillinen työllistävyys kysynnän alueellisten kerrannaisvaikutusten kautta on noin 23 henkilötyövuotta. Kulutuksen aiheuttama Metsähallituksen työllisyysvaikutus on noin 12 henkilötyövuotta Lapin alueella. Kaiken kaikkiaan Ylä-Lapin Metsähallituksen metsätaloustoiminnan työllisyysvaikutukset niin välittömästi kysynnän ja tajonnan kautta, kuin myös välillisesti kysynnän ja kulutuksen kautta on noin 189 henkilötyövuotta.

Metsähallituksen vaikutukset Lapin alueen tuotantoon ovat kokonaisuudessaan, välittömät ja välilliset vaikutukset huomioiden, noin 30 miljoonaa markkaa vuodessa. Kyseinen luku ei sisällä Ylä-Lapin Metsähallituksen metsätalouden omaa kokonaistuotosta, vaan se kertoo Metsähallituksen toiminnan tuotantovaikutukset muille toimialoille. Välittömiä tuotantovaikutuksia on hieman yli 17 miljoonaa ja välillisiä hieman alle 13 miljoonaa markkaa vuodessa.

Upplagan har utgått