Författare Alaranta Anna, Laakkonen Mika, Partanen Tapani, Sarajärvi Kari, Hupli Hannu, Ryyppö Paavo, Korhonen Pasi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 32 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 113
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-920-3 (pdf)
Sammandrag

Metsähallitus hallinnoi pääosaa valtion omistamista maa- ja vesialueista Suomessa. Näiltä vesialueilta löytyy useita elinvoimaisia jokirapukantoja (Astacus astacus), mutta myös vieraslajia täplärapua (Pacifastacus leniusculus). Täpläravun ja rapuruton leviäminen yhä uusille alueille muodostavat tällä hetkellä suurimman uhkan kotimaiselle jokiravulle. Suomessa todetaan vuosittain useita uusi rapuruttotapauksia, jotka heikentävät olemassa olevia jokirapukantoja. Metsähallituksen monipuoliset vesialueet muodostavat Suomen raputalouden kehittämisen osalta merkittävän resurssin, jota raputalouden toimintaohjelmalla pyritään hyödyntämään entistä paremmin.

Metsähallituksen raputalouden toimintaohjelman 2011-2016 tavoitteena on raputalouden kehittäminen ja erityisesti kotimaisen jokiravun turvaaminen ja suojelu. Ohjelman keskeisenä tavoitteena ovat: tehostaa jokiravun suojelua (mm. kartoittamalla suojelukohteiksi sopivia rapuvesiä), luoda kattavampi kuva olemassa olevista jokirapukannoista ja niiden tilasta, tehostaa tiedotusta ja ravustajien valistusta rapurutosta, yhtenäistää ja uudistaa Metsähallituksen toimintamalleja rapuutaloudessa (mm. lupamyynti, koeravustukset) sekä tiivistää yhteistyötä muiden rapualan toimijoiden kanssa.