Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 33 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Etelä-Konneveden selvitysalue täyttää luonnonsuojelulain 10 §:n ja 11 §:n kansallispuiston perustamisedellytykset.

  • Alue on luonnonarvoiltaan merkittävä, erityisesti Enonniemen alueen kalliomuodostumat ja vanhat, rehevät luonnonmetsät haapalajistoineen ovat valtakunnallisestikin arvokkaita.
  • Alue täydentäisi kansallispuistoverkostoa sen aukkokohdassa Järvi-Suomen pohjoisosissa, Pohjois-Savon ja Pohjois-Hämeen eliömaakuntien rajoilla.
  • Etelä-Konnevesi toisi kansallispuistoverkostoon koko järvialtaan kattavan sisävesien suurjärvikohteen, jossa säännöstelemättömän reitin keskusjärven saari- ja rantaluonto yhdistyy pohjoissavolaiseen vuorimaahan. Kansallispuisto säilyttäisi yhdessä alueen yksityisten suojelualueiden kanssa yhtenäisen, osin jylhäpiirteisen ja erämaisen maisemakokonaisuuden, jolla on huomattavaa merkitystä yleisenä nähtävyytenä.
  • Alue muodostaa monipuolisen virkistyskäytön kokonaisuuden, jossa on mahdollista sekä patikoida pohjoissavolaisessa vuorimaastossa että veneillä ja meloa monimuotoisessa, isompia selkiä ja rikkonaista, sokkeloista saaristoa sisältävällä sisävesien suurjärvellä. Kansallispuisto lisäisi alueen tunnettuutta, ja tietoisuus alueen mahdollisuuksista todennäköisesti lisäisi sen virkistyskäyttöä merkittävästi.