Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Julkaisussa raportoidaan yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttamisesta vuonna 2021. Metsähallituksen yleisistä yhteiskunnallisista velvoitteista säädetään Metsähallituksesta annetun lain 6 §:ssä (234/2016). Luonnonvarojen kestävän hoidon ja käytön olennaisena osana Metsähallituksen on riittävästi otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu ja tarkoituksenmukainen lisääminen metsien, meren ja muiden luonnonvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa. Metsähallituksen on lisäksi otettava huomioon luonnon virkistyskäytön sekä työllisyyden edistämisen vaatimukset. Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on myös sovitettava yhteen Saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan, sekä poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään.

Raporttia on korjattu 29.4.2024: Sivulla 11 kohta ”Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.” muutettu muotoon: ”Luonnonsuojelualueisiin ja Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemiin kohteisiin sisältyy lähes miljoona hehtaaria tuottavaa metsämaata – tästä luonnontilaisia vanhoja metsiä on noin 800 000 hehtaaria.” (= Lisätty virkkeen alkuun puuttunut sana ”luonnonsuojelualueisiin”). Perustelut korjaukselle: Raportin sisältämä virhe on löydetty vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojeluun liittyvän keskustelun yhteydessä.