Författare Keränen Esko, Kaukonen Maarit, Louhisalmi Kari, Sarajärvi Kari, Tyni Arvo, Viikinen Aimo, Virnes Päivi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 81 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-199-4
Sammandrag

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille yhtenäisille valtionmaille vuoden 2000 loppuun mennessä. Taivalkosken metsätiimissä alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 Syötteen alueelta ja nyt on vuorossa Taivalkosken kunnan eteläosa. Tavoitteena on turvata luontaisesti esiintyvien metsälajien säilymistä ja leviämismahdollisuuksien parantumista.

Metsäkylä–Jokijärven alue sijaitsee Taivalkosken kunnan eteläosassa ja on pinta-alaltaan n. 96 000 hehtaaria. Ominaista tälle alueelle on metsien jakautuminen nuoriin ja uudistettaviin keski-ikäisten puuttuessa lähes kokonaan. Alueella on voimakasta metsien monikäyttöön liittyvää toimintaa. Lakisääteinen Kylmäluoman retkeilyalue on suunnitelma-alueen koillisosassa. Vuosittain siellä käy n. 40 000 vierailijaa. Retkeilyalueen pinta-ala sisältyy talous- ja virkistysmetsien lukuihin lähes kokonaan.

Metsätalous ja luontopalvelut tekivät alue-ekologiseen suunnitteluun liittyvät maastoinventoinnit. Tärkein tehtävä tällä alueella on ollut kartoittaa arvokkaat luontokohteet ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Inventoinnissa on selvitetty metsätalousalueiden luonto- ja erityiskohteita sekä uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja. Maastotöissä on erityisesti paneuduttu vanhojen metsien inventoinneissa mukana olleiden a-alueiden kartoituksiin. Lahopuun määrät on mitattu yhteensä n. 12 000 hehtaarilta. Erityiskohteita on paikannettu 8,9 % talous- ja virkistysmetsien metsämaasta. Alueen käyttötarpeista on saatu palautetta sidosryhmiltä osallistavan suunnittelun tilaisuuksissa.

Alue-ekologinen suunnitelma ja raportti laadittiin maastotöiden jälkeen projektiryhmän yhteistyönä. Tällöin päätettiin mm. arvokkaiden metsien koodaamisesta luontokohteiksi, aarniometsiköiksi. Suojelualueiden välille suunniteltiin ekologisia yhteyksiä.

Suunnitelman vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin on laskettu metsikkölaskelma-ohjelman avulla. Erityiskohteitten huomioiminen ja tavoitteiden toteuttaminen talousmetsissä pienentää hakkuumahdollisuuksia eniten ensimmäisen 10-vuotisjakson aikana kaikilla tehdyillä laskelmamalleilla.

Vanhojen metsien tavoiteosuudeksi on asetettu 11,5 % koko alueen metsämaa-alasta, josta suojelualueilla on 4,5 % ja talous- ja virkistysmetsissä 6,5 %. Monimuotoisuuden lisäämiseksi lehtipuuvaltaisten metsien tulisi nousta 3 %:iin talousmetsien alasta suunnitelmakauden loppupuolella ja kulotusta olisi tehtävä vähintään 20 ha kolmen vuoden aikana.

Uusia luontokohteita merkitään paikkatietojärjestelmään sitä mukaa kun niitä havaitaan tätä suunnitelmaa täydentämään. Suunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan laajemmin katselmuksella viiden vuoden kuluttua.

Upplagan har utgått