Författare Asunta Anju, Hiltunen Veikko, Väisänen Merja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 75 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 49
ISBN 952-446-413-6 (painettu), 952-446-418-7 (pdf)
Sammandrag

Metsähallituksen luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia ja niihin eri tahoilta kohdistuvia tarpeita sovitetaan yhteen toimivaksi ja tasapainoiseksi kokonaisuudeksi luonnonvarasuunnittelun avulla. Metsähallituksessa valmistettiin vuosina 1997 – 2001 yhteensä 7 alueellista luonnonvarasuunnitelmaa, jotka kattoivat koko Metsähallituksen hallinnoiman maa- ja vesiomaisuuden. Vuonna 2001 Metsähallitus asetti kehittämisprojektin, jossa yhdistettiin vanhamuotoiset luonnonvara- ja alue-ekologinen suunnittelu yhdeksi alueiden käytön suunnitteluprosessiksi. Tällä tavoin uudistettua luonnonvarasuunnittelun menetelmää testattiin ja kehitettiin edelleen vuosina 2002 – 2003 Kainuun alueen luonnonvarasuunnittelussa.

Luonnonvarasuunnittelun ohje kuvaa Metsähallituksen luonnonvarojen suunnnittelukäytäntöjen muodostamaa kokonaisuutta sekä luonnonvarojen suunnittelun asemaa Metsähallituksen johtamisessa. Lisäksi hankekohtainen luonnonvarasuunnitelman laadintaprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan ja yhtenäistämään suunnitteluprojektien työtä.

Luonnonvarasuunnittelun tuloksena määritellään muun muassa alueen metsätalouden mitoitus, luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön lähiajan tavoitteet, virkistyskäytön painopistealueet sekä kaavoitus- ja maa-ainestoiminnan tavoitteet. Suunnittelussa kerätään ja tuotetaan tietoa luonnonvaroista, niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja niihin kohdistuvista odotuksista. Suunnittelutyö tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa paikallisten sidosryhmien ja asukkaiden kanssa, muun muassa alueellisissa yhteistyöryhmissä.

Läpi koko monivaiheisen luonnonvarasuunnitteluprosessin Metsähallituksen maiden ja vesien käyttöä tarkastellaan kestävyyden eri näkökulmista. Suunnitteluprosessissa luodaan erilaisten toimintavaihtoehtojen vertailemiseksi laskennallisia vaihtoehtoja, joiden avulla kuvataan luonnonvarojen tarjoamia mahdollisuuksia ja käytön erilaisten painotusten vaikutusta tuloksiin suunnitelmajaksolla.Toiminnan painotusten ja mitoituksen tarkastamisen perusteella päätetään suunnitelma-alueen tulevan 10-vuotiskauden toiminnan päälinjat, jotka asettavat raamit Metsähallituksen luononvarojen hoidolle, käytölle ja suojelulle.

Luonnonvarasuunnittelu koostuu viidestä päätyövaiheesta:1. Metsähallituksen luonnonvarojen käytön nykytilan arviointi2. Tulevan kauden tavoitteiden analysointi3. Vaihtoehtoisten toimintatapojen laskennallinen tarkastelu4. Toiminnan linjausten päättäminen5. Toimintaohjelman luominen

Upplagan har utgått