Författare Kumpare Teuvo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Männyn Ps 205-taimien eli minitaimien istutuskokeet aloitettiin keväällä 1993. Minitaimia istutettiin Savukosken Löytökummussa ja Sodankylän Maaselässä. Vertailutaimina käytettiin samaa alkuperää olevia Ps 408 taimia. Istutusalueille perustettiin 105 kestokoealaa. Koealoille istutettiin 696 minitaimea ja 692 Ps 408-taimea. Koealojen taimien kasvua ja kehitystä seurataan vuosittaisilla inventoinneilla. Seurantaa jatketaan siihen saakka kunnes taimikko voidaan katsoa vakiintuneeksi.

Tässä tiedotteessa käsitellään keväällä 1993 istutettujen taimien kehitystä. Näiden alueiden inventoinnissa pidettiin välivuosi 1997.

Inventointitulokset osoittavat, että kovin suuria eroja ei ole syntynyt eri taimityyppien välillä. Elävien taimien osuus Savukosken kohteella oli minitaimilla 86 % ja vastaavasti Ps 408-taimilla 89 %. Sodankylän kohteella elävien taimien osuudet olivat minitaimilla 83 % ja Ps 408-taimilla 86 %.

Tillgänglig i tryckt format