Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 184 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 84
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-808-4 (painettu), 978-952-446-809-1 (pdf)
Sammandrag

Erämaalain velvoittamana Metsähallitus on laatinut Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla pyritään alueen erämaaluonteen säilyttämiseen, luontaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin turvaamiseen sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseen.

Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet koskevat sekä Muotkatunturin erämaa-aluetta että Terstojängän soidensuojelualuetta, jotka yhdessä muodostavat Muotkatunturin Natura-alueen (FI 1300202).

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, alueen luonnon ja käytön perusselvityksiin, maasto­käynteihin, sidosryhmien esittämiin näkemyksiin, neuvotteluihin saamelaiskäräjien kanssa sekä paikallisen väestön tietoihin ja palautteeseen.

Muotkatunturin erämaa-alue on pinta-alaltaan noin 157 000 ha, ja se kuuluu kokonaisuudessaan saamelaisten kotiseutualueeseen. Muotkatunturin Natura-alueen pinta-ala on 158 028 ha.

Muotkatunturin erämaa on luontaiselinkeinojen harjoittajille ja muille paikkakuntalaisille tärkeä poronhoito-, metsästys-, kalastus-, hillastus- ja virkistysalue. Alue kuuluu Muotkatunturin ja Pais­tunturin paliskuntien poronhoitoalueisiin.

Alueella ei ole merkittyjä retkeilyreitistöjä, joten kesäaikainen retkeily on pääosin suhteellisen vähäistä omatoimiretkeilyä. Alueen kaakkoisosan läpi kulkee moottorikelkkaura, jonne painottuu suuri osa retkeilypaineesta talviaikana.