Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 86 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 151
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-188-5 (pdf)
Sammandrag

Suunnitelma kattaa Posion ja Kemijärven kunnissa sijaitsevan Mustarinnan tunturin Natura 2000 -alueen sekä siihen rajoittuvat valtion suojeluun varatut maat. Osa alueesta kuuluu perustettuun Mustanrinnantunturin luonnonsuojelualueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 10 118 ha.

Mustarinnantunturin ja Kiekkikairan alue on edustava ja laaja koillismaalainen erämainen alue. Alueelle ovat tyypillisiä suuret korkeuserot sekä metsien ja soiden vaihtelut ja näiden aiheuttamat erityyppiset reunavyöhykkeet ja kasvupaikat. Metsistä suurin osa on korkeilla alueilla, ja alueella tavataan harvinaisia luonnontilaisia palorefugiokuusikoita. Suunnittelualue kuuluu palojatkumoalueeseen, ja metsänpolttojen seurauksena alueen metsätalouskäytön yksipuolistamat mäntykankaat muuttuvat vähitellen luonnontilaisiksi. Suot ovat pääosin aapasoita, ja lähteet ja tihkupinnat tekevät alueesta edustavan pienvesikokonaisuuden.

Suunnittelualueeseen ei kohdistu merkittäviä käyttöpaineita. Alueelle ei ohjata virkistyskäyttöä, vaan aluetta käyttävät sen erämaaluonteeseen sopien lähinnä eräretkeilijät sekä metsästäjät ja kalastajat. Tämä näkyy myös alueen arvoissa, joiksi määriteltiin Luonto, Linnusto ja Erämaisuus. Näihin kuuluvat aluekokonaisuus sekä alueen edustavat luontotyypit lajistoineen, jotka luovat pohjan suojelulle mutta myös alueen vetovoimaisuudelle. Näitä seuraa alueen luonteelle selvä arvo Eränkäynti, joka tuo esiin alueen pääasiallisen käyttöarvon. Määritettyihin arvoihin ei kohdistu merkittäviä uhkia.

Alueen kehittämiseen asetettiin yksi päämäärä: Mustarinnantunturin ja Kiekkikairan alue on eränkäyntiin sopiva, houkutteleva erämainen alue. Päämäärä linjaa lähinnä alueen palveluvarustuksen sijoittelua ja huoltoa. Alueen arvoja ja asetettua kehityspäämäärää tavoitellaan seuraavin toimenpitein:

  • Luonnonsuojelun toimenpiteet sisältävät pääasiassa alueen palojatkumosuunnitelman mukaisia, aiemman metsätalouskäytön yksipuolistamien metsien polttoja.
  • Luonnon virkistyskäytön toimenpiteet liittyvät palveluvarustuksen rakenteiden tarkoituksenmukaisen sijoittelun ja ylläpidon toimiin mahdollisesti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Kulttuuriperinnön osalta toimenpiteet keskittyvät alueen (täydennys)inventointiin, sillä pääosa alueesta on vielä kokonaan inventoimatta. Palovartijan tuvan toimenpiteet tulevat esille virkistyskäytön toimenpiteissä, sillä tupaa käytetään autiotupana.
  • Metsästys- ja kalastuskäytäntöjä ei muuteta. Alueen kalavesien hoidosta ja kehittämisestä keskustellaan Posion 13 kylän osakaskunnan kanssa (omistaa vesiä suunnittelualueella) ja alueen normaalin suunnit-telun yhteydessä.
  • Hallinnolliset toimenpiteet koskevat suunnittelualueen osien suojeluohjelma-alueiden perustamista ja siihen liittyviä kiinteistö- yms. toimituksia. Mustanrinnantunturin luonnonsuojelualueen ympärillä olevat osat perustetaan asetuksella luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Suojelualueet ja uudet rajat merkitään maastoon ja karttoihin.
  • Koko alue kuuluu syrjävyöhykkeeseen, jossa jokamiesoikeuksiin perustuva liikkuminen ja luonnon käyttö on pääosin vapaata. Mustanrinnantunturin luonnonsuojelualueen perustamissäädös rajoittaa joitakin alueen käyttömuotoja. Alueella ei ole liikkumisrajoituksia.

Liitteeksi 5 on koottu alueen päivitetyt lajitietolomakkeet Ympäristöministeriön vahvistuskirjeen vaatimuksen mukaisesti. Luontotyyppitietoihin ei ole tullut muutoksia.