Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 9
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-491-8 (pdf)
Sammandrag

Näätävuoman-Sotkavuoman Natura 2000 -alue sijaitsee Kittilän kunnassa. Alueen pinta-ala on 10 675 hehtaaria ja siihen sisältyy Näätäselän vanhojen metsien suojeluohjelman alue. Osa Natura 2000 -alueesta on perustettu vuonna 1988 soidensuojelualueeksi (ssa 120 149). Alue kuuluu kansainväliseen Important Bird Areas (IBA) -listaan ja osin sen pohjalta laadittuun kotimaiseen tärkeiden lintualueiden listaan (FINIBA). Tämä suunnitelma on ensimmäinen alueelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma ja sen tarkoituksena on ohjata alueen eri käyttömuotoja ja luonnonhoitoa. Suunnitelma on laadittu osana Life-Luonto-hanketta “Keski-Lapin linnustollisesti arvokkaiden aapasoiden suojelu ja käyttö.”

Näätävuoman-Sotkavuoman Natura 2000 -alue on maanhankinnan kokonaan toteuduttua pääosin Metsähallituksen hallinnassa. Alueella ei ole rauhoitussopimuksin suojeltuja kiinteistöjä.

Näätävuoman alue muodostuu useista aapasuokokonaisuuksista, joista laajimmat ovat Iso Näätävuoma ja Raasuvuoma. Näätävuoman soiden ravinteisuus vaihtelee vähäravinteisesta runsasravinteisiin eli lettoihin. Sotkavuoma on yhtenäinen, runsasravinteinen aapasuoallas. Näätävuomalla-Sotkavuomalla esiintyy lukuisia Natura-luontotyyppejä, joista priorisoituja ovat aapasuot, puustoiset suot, metsäluhdat ja luonnonmetsät. Näätäselän vanhojen metsien suojelualue ei ole luonnontilassa, sillä siellä on tehty laajoja kaistalehakkuita ennen alueen liittämistä suojeluohjelmaan 1980- ja 1990-luvulla. Muutoin alue on pääsääntöisesti luonnontilassa. Alueella on aloitettu luonnonhoitotyöt perinnebiotoopin ennallistamiseksi.

Alueella on tavattu kuusi uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi luokiteltua ja kaksi luontodirektiivin liitteessä II mainittua kasvi- tai kääpälajia. Lintulajeja alueella on tavattu 89, joista 18 on luokiteltu uhanalaiseksi tai silmälläpidettäväksi ja 25 on mainittu lintudirektiivin liitteessä I.

Näätävuoman-Sotkavuoman tärkeimpiä käyttömuotoja ovat poronhoito, metsästys, marjastaminen ja muu virkistäytyminen. Luonnonsuojelulain mukaisesti alueen hoidon ja käytön tärkein tavoite on luonnon suojelu, ja muiden käyttömuotojen on tuettava tätä tavoitetta. Alueen nykyisten ja suunnitelmassa esitettyjen käyttömuotojen ei katsota vaarantavan niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon.