Författare Möttönen Seppo, Holappa Ari, Isokääntä Outi, Tauriainen Ilmari, Vainio Matti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-177-3
Sammandrag

Näljängän suunnittelualue sijaitsee Suomussalmen kunnan pohjois- ja luoteisosassa ja sen kokonaispinta-ala on n. 82 500 ha. Alue kuuluu Iijoen- ja Oulujoen vesistöalueeseen. Kasvimaantieteellisessä jaossa alue kuuluu pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen ja sen Kainuu – Kuusamo lohkoon. Olemassa olevat luonnonsuojelualueet ovat Ahvensuo-Karhusuon ja Saarensuon soidensuojelualueet sekä Lohivaaran lehtojensuojelualue. Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvat seuraavat kohteet: Huuhkajanlehto, Ilosenkangas, Jylkkyvaara-Jylkynsuo, Jyrkkävaara, Lohivaara, Matinvaara, Mäkilamminvaara, Pohjanvaara, Porttiloma, Riuska ja Roimanvaara.

Suunnittelualueen metsämaiden kokonaispinta-ala on n. 52 100 ha ja puuston määrä n. 4,3 milj.m3. Metsämaiden pinta-alasta on 90 % talous- ja virkistysmetsiä ja 10 % suojelumetsiä. Koko alueella mänty- ja mäntysekametsien osuus on 69 %. Vanhoja, yli 135-vuotiaita metsiä alueen metsämaalla on 14 340 ha (28 %), joista 76 % talous- ja virkistysmetsissä. Kasvillisuustyypeistä metsämaalla oli eniten kuivahkoja kankaita (48 %).

Lahopuumittauksia tehtiin yhteensä 1 068 kuviolta (7 800 ha), joka on 15 % alueen metsämaan pinta-alasta. Ekologisten käytävien pinta-ala talousmetsien metsämaalla on 822 ha (1,8 %). Aarniometsiksi luokiteltuja alueita on 3 086 ha (6,6 %) talousmetsien metsämaasta ja niistä 2 122 ha on yli 135-vuotiaita. Luontokohteita merkittiin paikkatietojärjestelmään yhteensä 3 657 ha (5 % kokonaisalasta). Erityiskohteista maisema- ja riista-alueita on metsämaalla n. 9 800 ha (21 %).

Suunnittelualueelle muodostettiin ekologinen käytäväverkosto olemassa olevien suojelualueiden, vanhojen metsien ohjelma-alueiden sekä vanhojen metsien inventoinneissa arvokkaiksi todettujen alueiden kautta. Ekologiset yhteydet idästä, Tormuan ja Pesiön suunnittelualueilta, tulevat Mustajoen ja Huurunvaaran kautta Saukkovaaraan. Sieltä yhteys haarautuu. Eteläisempi yhteys suuntautuu Huuhkajalehtoon, Pohjanvaaraan, Mäkilamminvaaraan, Jylkkyvaaraan ja Ilosenkankaalle. Pohjoisempi yhteys menee Ahmavaara-Saukkovaaran ja Kaupinvaaran monimuotoisuuden lisäämisalueiden kautta Riuskaan, josta on edelleen yhteys Taivalkosken vanhojen metsien ohjelma-alueille.

Hakkuutoiminnan ulkopuolella oleva puusto (261 000 m3) Näljängän suunnitelma-alueella (Hossan retkeilyalue pois lukien) pienentää Metsähallituksen välitöntä työntarjontaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöissä keskimäärin 8 700 m3/v ja 4,4 henkilötyövuotta seuraavien 30 vuoden aikana. Vastaavasti Metsähallituksen liikevaihtoa luontokohteiden määrä pienentää n. 2,3 milj. mk vuosittain.

Luonto- ja virkistysarvojensa puolesta Näljängän suunnittelualue kuuluu Kainuun alueen tärkeimpiin, koska siihen sisältyy mm. Hossan retkeilyalue, joka on hyvin tunnettu matkailu- ja virkistyskohteena. Korvuanjärven – Kontaisen suunnitteluvaiheessa oleva rantayleiskaava korostaa Pyhäkylällä olevien järvien ja lähialueiden merkitystä.

Upplagan har utgått