Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I broschyren definieras vad ett naturminnesmärke är och ges information om underhåll, ansökan om fridlysning och eventuell ansökan om hävning av fridlysning.

Elektronisk publicering