Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 + 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Norppamatkailuyrittäjien pelisäännöt norpparetkillä ja muussa toiminnassa sisältävät neljä kokonaisuutta

  1. Asiakkaiden perehdytys
  2. Toiminta avovesiaikaan
  3. Toiminta pesintäaikaan kevättalvella
  4. Yhteistyö Metsähallituksen ja ELY-keskusten kanssa.

Huoneentaulussa pelisäännöt on tiivistetty yhdelle tulostettavalle sivulle.