Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 75 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 140
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-132-8 (pdf)
Sammandrag

Nurmesjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjamaalla noin 20 kilometriä Kärsämäeltä etelään, Kärsämäen ja Pyhäjärven kuntien alueella. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehtiin Nurmesjärven lintuvesialueelle, jonka kokonaispinta-ala on 311 hehtaaria. Alueesta 309 hehtaaria on lintuvesiensuojeluohjelmassa, ja siitä 259 hehtaaria on Natura 2000 -aluetta (FI1101802). Lisäksi suunnittelualueeseen sisältyy kahden hehtaarin yksityinen Kankaanpään suojelualue (YSA200970). Nurmesjärvestä on tarkoitus perustaa luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.

Suurin osa suunnittelualueesta on vesialuetta. Keväisin järvellä levähtävät sadat muuttavat kahlaajat ja vesilinnut. Matala ja humuspitoinen järvi tarjoaa suojaa runsaslukuiselle ja monilajiselle pesimälinnustolle. Rannoilta voi löytää sara- ja ruoholuhtia, luhtaniittyjä ja pensaikkoja, joissa viihtyvät erilaiset varpuslinnut. Vesikasvilajistoltaan niukka Nurmesjärvi on suurelta osin pinnanmyötäisen kasvillisuuden vallassa ja arvokasta lintuvettä uhkaa umpeenkasvu.

Järven kunnostamiseksi Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut on toteuttanut yhteistyössä Kärsämäen kunnan kanssa ”Nurmesjärven lintuvesialueen kunnostus ja luonnonsuojelun ja virkistyskäytön yhdistäminen” -hankkeen, jota on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2010-30.6.2014. Nurmesjärven hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty osana tätä hanketta. Hankkeessa ruopattiin järveä lisäten sen avovesialaa ja parannettiin alueen retkeilyrakenteita rakentamalla laavu ja lintutorni sekä veneenlasku- ja uimapaikka.

Liikkuminen alueella on jokamiehen oikeudella sallittua, mutta kävijät pyritään opastusviestinnällisin keinoin ohjaamaan lintutornille, jolloin suurin osa Nurmesjärvestä on rauhallista lintujen pesintä- ja levähdysaluetta. Alueen lintutorni ja laavu tarjoavat hyvät puitteet retkeilyyn ja lintujen tarkkailuun niin harrastajille kuin alueen asukkaille.

Linnuston monimuotoisuuden turvaamiseksi alue vaatii säännöllisinä hoitotoimenpiteinä niittoa ja laidunnusta. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman lisäksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee alueelle yksityiskohtaisemman niittosuunnitelman.

Suunnitelman päivitystarve kartoitetaan viimeistään vuonna 2028.

Elektronisk publicering