Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 123 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 19
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-537-x (painettu), 952-446-538-8 (pdf)
Sammandrag

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Vihdin, Espoon ja Kirkkonummen kunnissa sijaitsevaa Nuuksion kansallispuistoa, joka perustettiin vuonna 1994 annetulla lailla (118/1994) valtion omistamille alueille, tuolloin laajuudeltaan 1620 hehtaaria. Laissa asetettiin tavoitteeksi kansallispuiston huomattava laajentaminen. Maanhankinta on kohdistunut lähinnä Natura-alueelle ostoin ja maanvaihdoin niin, että 1.1.2002 kansallispuiston pinta-ala oli 3681 hehtaaria, josta vettä 67 ha. Tämä suunnitelma on samalla luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan 1 kohdan edellyttämä Nuuksion Natura 2000 -alueen käyttösuunnitelma sen kansallispuistoon kuuluvalle osalle.

Nuuksion järviylängöllä on kansallispuiston lisäksi runsaasti kuntien ulkoilualueita, valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteita sekä seutu- ja yleiskaavojen suojelu- ja virkistysaluevarauksia. Helsingin läheisyyden vuoksi alueeseen kohdistuu runsaasti rakentamis-, virkistyskäyttö- ja matkailupaineita. Siksi kansallispuiston hoidossa ja käytössä puistoa tarkastellaan osana järviylängön kokonaisuutta, jonka eri osilla on erilaiset, toisiaan täydentävät tehtävät. Kansallispuisto on alueen luonnontilaisin ja erämaisin, toiminnoissaan ennen kaikkea luonto-opastukseen ja ympäristövalistukseen keskittyvä ydinosa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään mm. kansallispuiston käytön vyöhykkeet, luontotyyppien ja lajiston suojelun ja hoidon periaatteet sekä palvelurakenteiden määrä ja sijainti (mm. luonto­tupa, paikoitusalueet, viitoitetut reitit, telttailualueet ja kämpät). Suunnitelmaan sisältyviä karttoja on päivitetty vastaamaan vuoden 2006 tilannetta. Erillisten suunnitelmien mukaisesti rakennetaan Nuuksion luontokeskus ja leirikoulutoimintaa palveleva Kattilan luontotalo.

Nuuksion kansallispuisto on eteläisimmän Suomen tärkein metsäluonnon suojelualue. Sijainti ja laajuus luovat puistolle edellytykset palvella luonnonmetsistä riippuvaisten eliölajien tukialueena ja leviämiskeskuksena. Sen luonnonsuojeluarvo perustuu myös monimuotoisuuteen, pienvesistöjen runsauteen, geologisiin erikoisuuksiin ja maisemallisiin arvoihin. EU:n direktiivien tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja esiintyy kansallispuistossa lukuisia; samoin eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat Suomessa uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Alue on ekologisesti yhtenäinen ja riippumaton.

Nuuksiolla on ainutlaatuinen asema ja käyttöarvo kansallispuistojen joukossa. Se toimii suomalaisen luonnon näyteikkunana sekä alkuperäisen luonnon opetus- ja nähtävyyskohteena. Kansallispuisto houkuttelee ulkoilijoita, retkeilijöitä ja luonnonharrastajia. Alue soveltuu myös hyötyliikuntaan, lähiulkoiluun ja luontomatkailun toiminta-alueeksi.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €