Författare Nikkola Kirsi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 38 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-377-063-8 (pdf)
Sammandrag

Kävijätutkimuksen tavoite oli selvittää puiston kävijärakenteen, kävijöiden viipymän, harrastusten ja rahankäytön mahdollisia muutoksia. Lisäksi tutkittiin kävijöiden mielipiteitä puiston palveluista ja mahdollisia kehittämistarpeita. Aluekohtaisilla kysymyksillä selvitettiin kansallispuiston kävijöiden kävijäprofiilit, käytetyt kulkuneuvot, mielipiteitä eri kulkutapojen sopimisesta monikäyttöreiteille ja maksuvalmiutta erilaisista palveluista.

Vuonna 2022 Nuuksion käyntimäärä oli arviolta 315 000 (arvio annettu 14.11.2022) eli noin 8 % vähemmän kuin vuonna 2016.

Aineiston keruu toteutettiin 14.2.2022-23.10.2022. Vastauksia saatiin yhteensä 699 kappaletta.

Vastaajien keski-ikä oli 40 vuotta. Vastaajista 51 % oli naisia ja 47 % miehiä. Vastaajista suurin osa saapui pienissä, 2-5 hengen seurueissa. Vastaajista 77 % oli paikallisia asukkaita, 12 % oli kotimaisia matkailijoita ja 11 % ulkomaisia matkailijoita.

Nuuksion kansallispuisto oli 86 %:lle vastaajista kyseisen matkan ainoa tai tärkein kohde. Ensimmäistä kertaa kansallispuistossa oli 18 % vastaajista. Tärkeimmät motiivit käynnille olivat luonnon kokeminen sekä luonnon rauha ja puhtaus. Rentoutuminen, maisemat, henkinen hyvinvointi ja yhdessäolo oman seurueen kanssa olivat myös tärkeitä. Suosituimmat aktiviteetit olivat retkeily kävellen, maiseman tai luonnonnähtävyyksien katselu tai luonnossa oleilu ja telttailu tai muu leiriytyminen maastossa.

Aluekohtaisista kysymyksistä saatiin seuraavanlaisia tuloksia. Suurimman osan mielestä kaikki kulkutavat sopivat monikäyttöreiteille, kun otetaan muut huomioon. Yhteen sovittamisen kannalta haasteellisimmiksi koettiin ratsastus ja pyöräily ohitus- ja kohtaamistilanteissa. Nuuksion kansallispuiston kävijöiden retkeilijäprofiilit suuruusjärjestyksessä olivat: oleilijat 25 %, nautiskelijat 22 %, eräilijät 22 %, intoilijat 21 % ja tavoittelijat 11 %. Eniten käytetty kulkuneuvo saapumiseen oli henkilöauto, mutta julkisten kulkuvälineiden osuus oli kasvanut. Maksuvalmius oli suurinta harrastusvälinevuokraukseen, ruokapalveluihin, luontoretkiin tai -kursseihin ja opastettuihin aktiviteetteihin tai niihin opastaviin kursseihin liittyvien palvelujen osalta.

Kävijät olivat varsin tyytyväisiä puiston palveluihin. Nuuksion kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,29 asteikolla 1-5, jossa 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

Rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat noin 6,85 miljoonaa euroa ja 40 henkilötyövuotta. Vuoteen 2016 verrattuna kokonaisvaikutukset olivat noin kaksinkertaistuneet.