Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 96
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-868-8 (pdf)
Sammandrag

Öjenin metsäalue sijaitsee Yttersundomin kylässä noin 5 km Vaasan keskustasta länteen. Öjenin alue on osa Södra stadsfjärden –Söderfjärden–Öjenin (FI 0800057) Natura 2000 -aluetta, jonka kokonaispinta-ala on 2 855 ha. Öjenin Natura 2000 -alueen pinta-ala on 251,6 ha. Öjen kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Metsähallituksen kiinteistöt (264 ha) Öjenillä ja noin 23 ha yksityisessä omistuksessa olevia alueita. Metsähallitus hallinnoi aluetta tämän suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että koko alue perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Yksityismaiden alueilla suunnitelma on vain suuntaa antava asiakirja.

Alue on Länsi-Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja yhtenäisenä säilynyt vanhojen metsien alue. Viimeisistä suuremmista hakkuista on kulunut jo vuosikymmeniä, mikä osaltaan lisää alueen luonnontilaisuutta ja suojeluarvoja. Öjenillä tavataan erilaisia metsäisiä luontotyyppejä rantalehdoista karuihin kalliomänniköihin, joissa vanhimmat puut ovat yli 200-vuotiaita. Alueen vaihtelua lisäävät pienialaiset puustoiset rämeet sekä rehevät, luhtaiset ja tervaleppää kasvavat korvet. Myös vanhojen luonnonmetsien kääpä-, sammal- ja jäkälälajeja tavataan. Alueen lintulajisto on tunnusomainen vanhoille luonnonmetsille.

Öjen on merkittävä luonnonharrastuskohde vaasalaisille. Aluetta käytetään retkeilyyn, marjastukseen ja sienestykseen, lintujen tarkkailuun, koirien ulkoiluttamiseen ja metsästykseen. Öjenillä on myös järjestetty suunnistustapahtumia, ja sitä on käytetty maastopyöräilykohteena. Alueen monenlainen käyttö on aiheuttanut paikoitellen maaston kulumista.

Suunnitelman ensisijainen tavoite on varmistaa alueen luontainen kehittyminen ja turvata vanhojen metsien luontoarvot sekä kehittää virkistyskäyttöä ja alueen opetuskäyttöä luontoarvojen sallimissa rajoissa.

Suunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2020.

Elektronisk publicering