Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 16
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-508-3 (painettu), 952-446-509-0 (pdf)
Sammandrag

Olvassuon Natura 2000 -alue (FI 1103829) sijaitsee Oulun läänissä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien rajalla, pääosin Pudasjärven kaupungin alueella. Sen eteläkärki kuuluu Utajärven kuntaan ja pieni osa alueen kaakkoiskulmasta Puolangan kunnan puolelle. Vuonna 1982 Olvassuon alueelle perustettiin luonnonpuisto lailla 674/1981, sekä Oravisuon–Näätäsuon–Sammakkosuon soidensuojelualue lailla 676/1981. Nyt tämä 27 073 hehtaarin kokonaisuus pitää sisällään eri­asteisessa suojelussa olevia alueita: luonnonsuojelulailla suojellut, Olvassuon luonnonpuisto 5958,3 ha, Oravisuon–Näätäsuon–Sammakkosuon soidensuojelualue 6456,3 ha, Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualue 2251,2 ha, sekä useita liitettäväksi hankittuja soidensuojeluohjelmakohteita, mm. Iso Tupakkisuo. Lisäksi alueeseen kuuluu maa-aineslailla suojeltu Kälväsvaaran–Ison Palovaaran harjujensuojelualue 1251,2 ha. Liitettäväksi hankitut alueet tullaan sulauttamaan osaksi lakisääteisiä suojelualuekokonaisuuksia suojelualuekiinteistön muodostamisen yhteydessä.

Laajat yhtenäiset suot, metsäluonto sekä lajisto sisältyvät alueen tärkeimpiin luontoarvoihin. Alueella on viisitoista EU:n luontodirektiivissä (92/43/ ETY) mainittua luontotyyppiä. Olvassuon merkitys rehevien ja lähteisten suotyyppien sekä linnuston suojelussa on kansainvälisesti tärkeä. Rehevyytensä ansiosta alue ylläpitää vaateliasta kasvillisuutta, kuten lapinsirppisammalen elinvoimaisia esiintymiä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt tavoitteet Olvassuolle ovat luontotyyppien runsauden sekä lajistollisen monimuotoisuuden turvaaminen, yhteistyössä suunniteltu tutkimustoiminta, lähivirkistyksen ja perinteisten elinkeinojen tukeminen sekä lisääntyneen aluetuntemuksen kautta parantunut suomatkailuvalmius.

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, EU:n luonto- ja lintudirektiivin määräyksiin, Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteisiin, perusselvityksiin alueen luonnosta ja käytöstä, Metsähallituksen suunnitteluohjeeseen, sidosryhmien antamiin tietoihin ja näkemyksiin sekä paikallisten asukkaiden mielipiteisiin. Osallistamisen tuloksia on hyödynnetty mm. alueen käytön linjauksissa.

Alueen eri käyttömuodot sovitetaan yhteen luontoarvoja sekä Natura-suojelutavoitteita vaarantamatta. Tämä tapahtuu mm. onnistuneen vyöhykerajauksen, opastuksen sekä lisääntyneen tiedon kautta. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyissä linjauksissa pyritään säilyttämään alueen luonnontilaisuus, tukemaan nykyisenkaltaista käyttöä sekä kehittämään Natura 2000 -alueelle soveltuvaa kestävää suomatkailua. Tämä suunnitelma sekä siihen liittyvät toimenpiteet alueella, mm. ennallistaminen, on toteutettu vuosina 2002–2005 osana Suometsäerämaa Life -projektia.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €