Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 64 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 13
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-496-9 (pdf)
Sammandrag

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty Varsinais-Suomessa sijaitsevalle Omenajärven Natura-alueelle. Natura 2000 -verkostoon alue kuuluu sekä lintudirektiivin mukaisena linnuston erityissuojelualueena (SPA-alue) että luontodirektiivin mukaisena alueena, jolla on suojeltavia luontotyyppejä (SCI-alue). Natura-alueen pinta ala on 230 ha. Järvi kuuluu myös kansalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kansainvälisesti arvokkaana kohteena.

Maata ja vettä alueella omistavat valtion lisäksi myös yksityiset maanomistajat. Lisäksi osa alueista on yhteisiä alueita, joiden hallinta kuuluu kalastuskunnille. Valtion maiden hallinta kuuluu Metsähallitukselle. Alueelle ei ole perustettu luonnonsuojelualueita.

Järven linnustollinen arvo perustuu pääasiassa runsaaseen ja monipuoliseen pesimälinnustoon, joka on kuitenkin selvästi taantunut 1970-luvun tilanteeseen verrattuna. Suojeltavaan lajistoon kuuluvat myös saukko ja liito-orava. Lisäksi alueella on viisi luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä. Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi alueella on tärkeä merkitys erityisesti paikkakuntalaisten virkistyskäyttökohteena. Järvellä harrastetaan kalastusta ja metsästystä. Arvo retkeily- tai opetuskohteena on lisääntynyt järvelle rakennetun lintutornin ansiosta.

Hoidon ja käytön tavoitteet on määritelty ensisijaisesti alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Järven luonnon uhkana ovat tällä hetkellä liika rehevöityminen ja rantaluhtien kuivuminen sekä umpeenkasvu. Järven tilan parantamiseksi tärkeimmät toimenpiteet ovat vedennosto ja hoitokalastukset. Rantamaita hoidetaan laiduntamalla. Tavoitealaksi on esitetty vähintään 18 hehtaarin laidunaluetta. Kunnostustöihin kuuluvat myös tarpeettomien ojien ja uomien tukkiminen. Luoteispuolen pientä pähkinäpensasesiintymää hoidetaan kevyin raivauksin.

Alueella on lintutorni pysäköintipaikkoineen, eikä alueelle rakenneta lisää palveluvarustusta, vaan retkeily ja liikkuminen keskitetään tälle alueelle. Perinteiset käyttötavat säilytetään alueella, mutta liikkumista ja metsästystä ohjataan aika- ja aluerajoituksin. Ranta-alueet, lintutornin ympäristöä lukuun ottamatta, rauhoitetaan yleiseltä liikkumiselta lintujen pesimäkauden ajaksi 1.4.–15.7. Metsästys on sallittua sorsastuksen avajaispäivänä (20.8.) vain järven itäpuolella ja 11.9. alkaen koko järvellä. Järven länsipuolen vesi- ja ranta-alueilla on kaikki liikkuminen kielletty sorsastuksen avajaispäivänä, jotta järvellä olisi tuolloin häiriötön levähdys- ja ruokailualue linnuille. Liikkumisrajoitukset tulevat voimaan, kun luonnonsuojelualueet on perustettu ja alueille on voimassa oleva järjestyssääntö tai liikkumista on rajoitettu perustamispäätöksessä. Yksityisten omistamilla luonnonsuojelualueilla mahdolliset liikkumisrajoitukset annetaan rauhoitusmääräyksissä.

Suunnitelman vaikutusten ja luontoarvojen säilymisen arvioimiseksi suunnitelmassa on esitetty seuranta- ja tutkimusohjelma.

Elektronisk publicering