Författare Tuovinen Tapani
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 243 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Etelä-Suomen luontopalvelut teki Kemiönsaaren kuntaan kuuluvalla Örön linnakesaarella elo-syyskuussa 2013 kulttuuriperintöinventoinnin, johon kuului arkeologinen kulttuuriperintö ja rakennusperintö. Tämä raportti koskee arkeologista kulttuuriperintöä.

Tutkittu alue käsitti Örön pääsaaren, jonka pinta-ala on 195 ha. Alueelta tunnettiin ennen maastotyötä neljä Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkittyä kiinteää muinaisjäännöstä. Maastotyössä dokumentoitiin 65 kohdetta. Saaren vanhimmat kohteet ovat rautakautisen hautaraunion paikka, mahdollisesti Suomen sodan aikaiset haudat, kalatuvan jäännös ja rajapyykit. Vuosina 1915-1917 saarelle rakennettiin Pietari Suuren merilinnoitusketjuun kuuluva linnoitus. Tältä ajalta ovat peräisin dokumentoidut tykkipatterit tykkiasemineen ja suojatiloineen, piirtokirjoitukset, louhealue, venetelakan jäännös, osa rakennuksen jäännöksistä, maakellari, harjoituskenttä, nostolaite sekä tiet ja polut. Lisäksi saarella on tuliasemia ja kallioon louhittuja rakenteita, jotka ovat itsenäisyyden ajalta ja toistaiseksi ilman tarkempaa ajoitusta. Saarelle ominainen ja arvokas on tie- ja polkumaisema, joka yhdistää toisiinsa saaren vanhat rakennukset, sotilaalliset rakenteet, kasvillisuuskuviot ja maiseman avoimet ja suljetut osat.