Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 26
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-572-4 (pdf)
Sammandrag

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty Varsinais-Suomessa sijaitsevalle Oukkulanlahden Natura-alueelle, johon Oukkulanlahden lisäksi kuuluvat Rukanaukko ja Halkkoaukko. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin mukaisena linnuston erityissuojelualueena (SPA-alue). Natura-alueen pinta ala on 898 ha. Tämä alue kuuluu myös kansalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kansainvälisesti arvokkaana kohteena. Suurin osa alueesta on yksityismaita tai yhteisiä jakamattomia alueita. Valtion maiden hallinta kuuluu Metsähallitukselle. Alueelle on perustettu luonnonsuojelualueita toistaiseksi vain yksityismaille, yhteensä 145 ha.

Linnustollinen arvo perustuu pääasiassa runsaaseen ja monipuoliseen pesimälinnustoon, joka on kuitenkin taantunut 1970-luvun tilanteeseen verrattuna. Alueella levähtää melko paljon vesilintuja erityisesti keväisin, ja alueella on potentiaalia muutonaikaisen arvon lisääntymiseen. Luonnonsuojelullisten arvojen lisäksi alueella on merkitystä virkistyskäyttökohteena. Alueella on kesämökkiasutusta, ja metsästys on tärkeä paikkakuntalaisten harrastus alueella. Arvo retkeily- ja opetuskohteena on lisääntynyt lintutornin ja luontopolun ansiosta.

Hoidon ja käytön tavoitteet on määritelty ensisijaisesti alueen luontoarvojen turvaamiseksi. Luontoarvoja uhkaavat rantaniittyjen umpeenkasvu, ihmistoiminnasta aiheutuva häirintä sekä minkin ja supikoiran mahdolliset vaikutukset linnustoon. Kunnostus- ja hoitotoimenpiteet tähtäävät avointen rantaniittyjen palauttamiseen. Nykyisen 77 ha:n laidunalan hoitoa tehostetaan, ja uutta laidunalaa perustetaan 61 ha. Kunnostustöihin kuuluvat myös tarpeettomien ojien ja uomien tukkiminen sekä aktiivinen minkin- ja supikoiranpyynti.

Perinteiset käyttömuodot ovat edelleen sallittuja, mutta liikkumista ja metsästystä ohjataan aika- ja aluerajoituksin. Tärkeimmät ranta-alueet rauhoitetaan yleiseltä liikkumiselta lintujen pesimäkauden ajaksi 1.4.–15.7., mutta maanomistajille välttämätön liikkuminen on rajoituksista huolimatta sallittua. Alueelle osoitetaan metsästykseltä rauhoitetut alueet Oukkulanlahdelle ja Kaidanpään alueelle Halkkoaukolle. Lisäksi Rukanaukon laidunalueilla metsästys on sallittua vasta laidunkauden jälkeen. Oukkulanlahden rauhoitusalueella on vesillä liikkuminen kielletty aktiivisimman vesilintumetsästyskauden ajan 20.8.–31.8. häiriöttömän levähdys- ja ruokailualueen varaamiseksi linnuille. Liikkumisrajoitukset tulevat voimaan sen jälkeen, kun näistä alueista on perustettu luonnonsuojelualue ja liikkumisrajoitus on määritelty perustamispäätöksessä. Mikäli liikkumisrajoituksia ei ole sisällytetty valtion alueiden suojeluasetukseen, voimaan tulo edellyttää erillistä järjestyssääntöä.

Alueella on lintutorni ja luontopolku pysäköintipaikkoineen eikä palveluvarustusta rakenneta lisää, vaan retkeily ja liikkuminen keskitetään tälle alueelle.

Suunnitelman vaikutusten ja luontoarvojen säilymisen arvioimiseksi suunnitelmassa on esitetty seuranta- ja tutkimusohjelma.

Elektronisk publicering