Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 163 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 130
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-121-2 (painettu), 978-952-295-122-9 (pdf)
Sammandrag

Oulangan Natura 2000 -alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa, Kuusamon kaupungin ja Sallan kunnan alueella. Suunnitelma kattaa koko Natura-alueen, josta pääosa kuuluu Oulangan kansallispuistoon, sekä joitakin pieniä Natura-alueeseen rajautuvia valtionmaita. Suunnittelualueen pinta-ala on 29 720 ha, josta 95 % kuuluu Oulangan kansallispuistoon.

Oulangan kansallispuisto on ainutlaatuinen ja monipuolinen yhdistelmä pohjoista, eteläistä ja itäistä luontoa. Maisemaa hallitsevat metsät, jokilaaksot kalliorantoineen, hiekkatörmineen ja koskineen sekä pohjoisosan laajat suoalueet. Eliölajisto on rikas, ja alueella viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Kansallispuiston sydän on Oulankajoki, jonka vedet kerääntyvät pohjoisesta, Sallan suoalueilta, ja laskevat jääkauden muovaamaa uomaa pitkin itään, Venäjällä sijaitsevaan Paanajärveen ja edelleen Pääjärveen. Oulangan jyrkkäseinäiset kalliorotkot ja puiston läpi virtaavat joet sekä niiden varsilla sijaitsevat tulvaniityt muodostavat yhden Suomen kansallismaisemista, joka on houkutellut retkeilijöitä alueelle jo 150 vuoden ajan.

Suunnitelma perustuu Oulangan nykytilaa koskevien tietojen yhteenvetoon ja keskeisten arvojen määrittelyyn. Oulangan keskeisiä arvoja ovat monipuolinen luontotyyppien kokonaisuus, lajirikkaus, monikerroksinen kulttuuriperintö, laaja-alainen, kehittyvä tutkimustoiminta, olemassaoloarvo (paikallinen ja alueellinen merkitys), tunnettuus retkeily- ja nähtävyyskohteena, vahva matkailusektori sekä jokiluonto. Keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhkat on analysoitu, ja suunnitelmassa on asetettu päämäärät uhkien torjumiseksi ja kansallispuiston kehittämiseksi.

Kansallispuisto suojelee ja esittelee kävijöille Oulangan erityislaatuista luontoa ja kulttuuriperintöä. Oulankajoen kansallismaisemaan kuuluvia jokivarren tulvaniittyjä pidetään avoimina luonnonhoitotoimin, ja niittylatoja kunnostetaan. Metsiä ja soita ennallistetaan, ja luonto- ja lajistotietoja syvennetään. Muinaismuistokohteita suojellaan ja esitellään kävijöille, ja latojen ohella puiston vanhoja kämppiä kunnostetaan ja käytetään esimerkiksi autiotupina. Kalastuksen järjestelyillä suojellaan Oulankajoen taimenkantaa ja edistetään sen kestävää käyttöä.

Retkeilyn palveluvarustus on kohdennettua ja ottaa huomioon eri kävijäryhmät. Reitistön painopiste on maisemallisesti vetovoimaisissa päiväkäyntikohteissa. Matkailun aiheuttama paine on mahdollisimman pientä, ja luontomatkailu on ekologisesti kestävää. Opastusmateriaali vastaa kysyntää, on toiminta-ajatuksen mukaista ja ohjaa kansallispuiston käyttöä. Asiakaspalvelupisteet palvelevat puiston kävijöitä sekä lähialueella toimivia yhteisöjä, yrityksiä ja paikallisia asukkaita. Yhteistyö Paanajärven kansallispuiston kanssa on tiivistä, ja palveluja tuotetaan yhdessä yhteisillä menetelmillä ja tavoitteilla. Kansallispuiston hoito palvelee myös alueellista matkailusektoria: Oulanka-Paanajärvi-puistopari on matkailualueen kärkituote ja keskeinen osa Kuusamo Lapland -aluetta.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €