Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 68 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 70
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-380-6 (painettu), 952-446-381-4 (pdf)
Sammandrag

Kuusamon-Sallan ylänköalueella sijaitseva Oulangan kansallispuisto perustettiin vuonna 1956 annetulla lailla ja sitä laajennettiin vuonna 1982 pohjoisella laajennusosalla ja vuonna 1989 Kitkanniemen alueella. Kansallispuiston pinta-ala on noin 27 700 hehtaaria.

Oulangan kansallispuiston keskeiset tehtävät ovat Suomelle erikoislaatuisen jokiluonnon, harvinaisen lajiston ja kasvillisuustyyppien suojelu sekä monipuolisten luonto- ja retkeilyelämysten tarjoaminen kävijöille. Lisäksi tehtävänä on tarjota mahdollisuus tutkimukseen ja opetukseen.

Oulangan alue on biotooppijakaumaltaan erittäin monipuolinen. Lajistorikkauden pääasiallisena perustana ovat kalkkipitoinen kallioperä, vaihteleva topografia sekä se, että Oulankajoki sivujokineen on pitkään ollut tärkeä lajiston leviämisreitti. Alueella on 22 EU:n luontodirektiivin luontotyyppiä ja 46 direktiivissä mainittua lajia.

Oulangalle tehdään vuosittain noin 160 000 käyntikertaa. Suosituimmat käyntikohteet ovat Juuman alue sekä Oulangan luontokeskus ja Kiutaköngäs. Vuonna 2000 tehdyn kävijätutkimuksen mukaan Oulangan palveluvarustus, harrastusmahdollisuudet ja luonnonympäristö vastaavat erittäin hyvin kävijöiden odotuksia. Oulangalla on retkeilyn lisäksi erityisen iso merkitys matkailun yritystoiminnalle.

Tässä suunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla pyritään säilyttämään alueen vetovoima suosittuna retkeilykohteena. Tavoitteena ei ole merkittävästi lisätä reitistöä ja palveluvarustusta, vaan painopiste on nykyisten rakenteiden ylläpidossa ja laadun varmistamisessa. Suunnitelman tarkoituksena on sovittaa kestävällä tavalla yhteen luonnonsuojelun ja muiden käyttömuotojen tavoitteet. Puiston ensisijaisin perustamistarkoitus on luonnonsuojelu, joten muita toimintoja toteutetaan suojelutavoitteiden luomassa raamissa.

Elektronisk publicering
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €