Författare Alatossava Sari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 99
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-867-1 (pdf)
Sammandrag

Oulangan kansallispuisto sijaitsee matkailullisesti tärkeällä alueella Ruka-Kuusamon ja Sallan matkailukeskuksien puolivälissä. Ainutlaatuinen luonto yhdistettynä vahvaan retkeilyperinteeseen, monipuolisiin palveluihin ja eläviin mielikuviin tekee kansallispuistosta suositun käyntikohteen ja alueen matkailun vetovoimatekijän. Puistossa vierailee vuosittain lähes 170 000 kävijää ja kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset vaikutukset nousivat 15 miljoonaan euroon vuonna 2010.

Luontomatkailusuunnitelman tehtävänä on kartoittaa kansallispuiston luontomatkailun vetovoimatekijät ja nykytila sekä määrittää sen tulevaisuuden tavoitteet. Luontomatkailusuunnitelmalla Oulangan kansallispuisto vastaa sitä ympäröivän Kuusamo Lapland -matkailualueen asettamaan haasteeseen matkailun kasvun, kansainvälistymisen ja ympärivuotisuuden kehittämiseksi.

Matkailijamäärien kasvaessa luontomatkailun ehdoton edellytys on sen kasvun ja kehityksen kestävyys. Kansallispuiston kestävyyttä seurataan ”hyväksyttävän muutoksen rajat” -menetelmällä, ja viimeisten mittausten mukaan retkeily ja luontomatkailu eivät ole vaarantaneet kansallispuiston luontoarvoja tai heikentäneet kävijätyytyväisyyttä. Kestävyyttä edistetään mm. kulumista estävillä rakenteilla, käytönohjauksella, viestinnällä ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Luontomatkailun suosion vakiintuessa, kesämatkailun lisääntyessä ja kansallispuistojen merkityksen kasvaessa osana kestävää matkailua Oulangan kansallispuiston kaltainen unohtumattomia luontoelämyksiä tarjoava erämaan ihmeiden tiivistymä on vahvoilla. Puistoon idässä rajautuvat Venäjä ja Paanajärven kansallispuisto omaavat valtavan potentiaalin rajat ylittävälle luontomatkailulle. Jo nyt Oulangan kansallispuisto toimii tiiviissä yhteistyössä Paanajärven kansallispuiston kanssa.

Oulangan kansallispuiston tavoitteena on olla Koillis-Suomen matkailun voimavara ja tärkein kansallinen ja kansainvälinen vetovoimatekijä. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii alueen toimijoilta yhteisiä toimenpiteitä viestinnässä, reitistöissä ja palveluvarustuksessa, luontokeskuksen rooleissa, yhteistyössä ja kumppanuudessa sekä kansainvälisyydessä. Palvelujen ja toiminnan lisäämisen sijaan keskitytään niiden vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Suunnitelma on laadittu samanaikaisesti Oulangan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa. Suunnittelussa tarvittavaa tietoa on kerätty vuonna 2009 toteutetuilla Oulangan kansallispuiston kävijä- ja yritystutkimuksilla sekä tiiviillä sidosryhmäyhteistyöllä. Suunnitelman laatimisesta vastaa puiston keskeisistä sidosryhmistä koostuva Oulangan yhteistoimintaryhmä.