Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 100 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 154
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-295-195-3 (pdf)
Sammandrag

Oulujärven retkeilyalue sijaitsee Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Alueella on ollut matkailutoimintaa jo 1960-luvulta alkaen. Oulujärven retkeilyalue on perustettu vuonna 1993 ulkoilulain perusteella. Alueen pinta-ala on 8 030 ha, josta maata 1 399 ha. Oulujärven retkeilyaluetta edeltäneelle Manamansalon luonnonhoitometsälle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 1979-1989 ja lähes nykyistä Oulujärven retkeilyaluetta vastaavalle Manamansalon ulkoilualueelle vuosille 1990-2000. Edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma tehtiin vuosille 2004-2012.

Oulujärven retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat kaikki Pohjanmaan-Kainuun aluejohtajat. Suunnitelman on koostanut eri tulosalueiden henkilöistä muodostettu projektiryhmä. Yhteistyötahojen ja kansalaisten näkemyksiä on kerätty osallistavan suunnittelun paikkatietokyselyllä ja kohdennetulla osallistamisella. Yritykset ja järjestöt kutsuttiin työpajatyyliseen tapaamiseen. Suunnitelman pohjana on käytetty perusteellisia inventointeja ja tutkimuksia:

  • kävijätutkimus v. 2012
  • kulttuuriperintökohteiden inventointi v. 2014
  • luontotyyppi-inventointi v. 2015.

Oulujärven retkeilyalueen visio muodostui seuraavaksi:
Oulujärven suurjärven ja saarten sekä Manamansalon harjualueiden tasokas virkistys-, kalastus- ja matkailukohde on kansainvälisesti kiinnostava ja verkostoitunut UNESCO:n Geopark alue. Ainutlaatuiset luonnonalueet ja ajanmukaiset palvelut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia luontomatkailuun sekä luonnossa virkistäytymiseen. Retkeilyaluetta kehitetään asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti yhteistyössä paikallisten toimijoiden kesken.

Suunnitelman pääratkaisut: Alueen hoitoa ja käyttöä jatketaan nykyisen käytön pohjalta myös tulevan kauden toiminnassa.

  • virkistys- ja matkailukäyttö on pääkäyttömuoto
  • palveluvarustus on edellisen suunnitelman mukaisesti mitoitettu ja sijoitettu oikein. Luontopalveluiden toiminta on suunnittelukaudella lähinnä olemassa olevien palveluiden ylläpitoa. Ylläpito painottuu entistä enemmän Manamansalon alueelle, saarissa olevia palvelurakenteita vähennetään tai niille etsitään sopimuspohjaista ylläpitäjää.
  • majoituksen ja ravintolatoiminnan matkailukäyttö keskittyy leirintäalueelle. Majoituskapasiteettia ei ole tulossa lisää, suunnittelukaudella panostetaan rakennusten ylläpitoon.
  • luonnonhoito, kulttuuriperintökohteiden hoito ja metsien käsittely perustuvat inventoituun tietoon arvokkaista kohteista.
  • metsien käsittelyn keskeisenä tavoitteena on maisemanhoito, mm. järvinäkymien avaaminen. Metsänkäsittelyä on tulossa Manamansalon ja Kuoston saariin. Metsätaloustoimet Kaarresalon saaressa ja Honkisessa ovat myös mahdollisia.
  • retkeilyalueen metsien käsittelyssä sovelletaan uusia menetelmiä, mm. pienaukkohakkuu-ta ja erirakenteistavaa hakkuuta.