Författare Pyykkönen Tuija
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 62 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 166
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-965-4 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 1993 perustettu Oulujärven retkeilyalue sijaitsee Kainuussa, Vaalan kunnassa. Retkeilyalueen pinta-ala on 78 km2 ja siihen kuuluu sekä maa- että vesialueita.Vuosittain retkeilyalueella vierailee noin 24 000 kävijää. Kävijöistä suurin osa on kotimaasta. Eniten kävijöitä saapuu retkeilyaluetta lähellä olevista suuremmista kaupungeista, Oulusta ja Kajaanista.

Oulujärven retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 16.6.–17.9.2011. Tutkimuksella selvitettiin retkeilyalueen kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä retkeilyalueen rakenteista ja palveluista sekä kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Kävijöistä 73 % oli yöpyjiä ja noin neljännes päiväkävijöitä. Yöpyjien suurta määrää selittää alueella sijaitseva leirintäalue, joka on retkeilyalueen suurin vetovoimatekijä. Suosituimmat käyntikohteet olivatkin Manamasalon leirintäalue sekä sen lähistöllä sijaitsevat virkistyslammet Särkinen ja Iso-Peura. Yöpyjät viipyivät retkeilyalueella keskimäärin kolme vuorokautta ja päiväkävijät neljä tuntia. Suurimmat kävijäryhmät olivat 45–54-vuotiaat ja 55–64-vuotiaat. Useimmiten retkeilyalueelle saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä. Kävijöistä suurin osa oli vieraillut retkeilyalueella aiemmin.

Tärkein syy saapua Oulujärven retkeilyalueelle oli rentoutuminen. Retkeilyalueelle tultiin pääasiassa harrastamaan kävelyä, nauttimaan luonnosta, katselemaan maisemia, leiriytymään leirintäalueella, virkistäytymään ja uimaan. Lisäksi miehillä kalastus oli yksi tärkeimpiä harrastuksia.

Kävijöiden odotukset retkeilyaluetta kohtaan täyttyivät pääasiassa hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti polttopuut, huolletut tulipaikat, pysäköintipaikat ja polkureitistö. Yleiseen siisteyteen ja turvallisuuteen oltiin erittäin tyytyväisiä. Eniten kehitettävää kävijöiden mielestä olisi lähialueen tiestössä, erityistarpeiden huomioon ottamisessa sekä yrittäjien tuottamissa palveluissa. Kävijöitä häiritseviä tekijöitä retkeilyalueella ei juuri ollut.

Edellinen kävijätutkimus Oulujärven retkeilyalueella tehtiin vuonna 2001. Kymmenen vuoden aikana alue on säilynyt lapsiperheiden ja karavaanarien suosiossa ja käyttäjäkunta on suhteellisen vakiintunut. Kävijämäärät ovat pysyneet lähestulkoon samana. Vuoden 2011 tutkimuksessa annettiin paljon vapaamuotoista palautetta, joka kohdistui pääasiassa leirintäalueen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Oulujärven retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset ovat noin 765 000 euroa ja 10 henkilötyövuotta.