Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 39 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 37
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-038-6 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €