Författare Säärelä Seppo, Rautiainen Pirjo, Pouta Tapio, Itkonen Pertti, Kinnunen Ossi, Kokkonen Pekka, Kemppainen Timo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-174-9
Sammandrag

Alue-ekologinen suunnittelu on monitavoitteisen metsäsuunnittelun apuväline, jonka avulla pyritään turvaamaan metsien monimuotoisuuden säilyminen sekä sovittamaan yhteen metsien ja metsäluonnon erilaisia käyttömuotoja. Tavoitteet ovat taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia. Metsätalous, luonnonsuojelu, monikäyttö ja maisemanhoito muodostavat omine tavoitteineen kokonaisuuden, joka otetaan huomioon metsäsuunnittelussa.

Suunnitelma-alue (138 237 ha) sijaitsee Lokan tekojärven itäpuolella, Savukosken ja Sodankylän kuntien rajalla siten, että ¾ pinta-alasta on Savukosken- ja ¼ Sodankylän kunnan puolella. Painopää-Kemihaaran alue on ollut metsätaloustoiminnan piirissä 1910–1920-luvulta alkaen. Alueelle on luonteenomaista sen maaperän karuus. Kasvimaantieteellisesti alue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja sen sisällä Metsä-Lapin alueeseen. Alueella merkittävä suojelukohde ja vanhojen metsien keskittymä on suunnittelualueen koillis-osassa sijaitseva Kemihaaran erämaa, jonka pinta-ala on 30 214 ha (osuus on 21,9 % kokonaispinta-alasta).

Ekologiset kohteet on valittu paikkatiedoston, paikallistuntemuksen ja yleisöpalautteen, sekä muun saatavilla olevan tiedon pohjalta ja kohteet on maastossa tarkastettu.

Suunnitelmassa pyritään säilyttämään mahdollisimman monipuolisesti alueelle luontaisia piirteitä. Porotalouden tarpeita huomioidaan sisällyttämällä luppoa tuottavia metsiköitä ekologisiin käytäviin ja muodostamalla talviruokintapaikkoja soveltuvilta osin ekologisiksi yhteyksiksi.

Suunnitelmassa on ekologisilla yhteyksillä kytketty toisiinsa UKK-kansallispuisto, Vintilän vanhojen metsien suojelualue, Kemihaaran erämaa sekä alueen rajoihin liittyvät muut alue-ekologiset suunnittelualueet kuten Vintilä ja Voutavaara.

Upplagan har utgått