Författare Keränen Esko, Teeriaho Jari, Hamunen Pentti, Sutinen Vilho
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-083-1
Sammandrag

Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille yhtenäisille valtionmaille vuoden 2000 loppuun mennessä. Puolangan metsätiimissä alue-ekologinen suunnittelu aloitettiin vuonna 1996 Paljakan alueelta. Tavoitteena tällä suunnittelulla on turvata luontaisesti esiintyvien metsälajien säilyminen ja leviämismahdollisuudet. Paljakan alue sijaitsee Puolangan kunnan itäosassa ja on pinta-alaltaan n. 28 000 hehtaaria. Ominaista tälle alueelle ovat suuret korkeuserot ja maaperän ravinteisuus.Tärkein tehtävä tällä alueella on ollut kartoittaa huomattavan arvokkaat luontokohteet vanhojen metsien suojelun yhteydessä alue-ekologiseen suunnitteluun ehdotetuilta alueilta (yht 2 330 ha). Matkailun kannalta alueen tunnetuimpia kohteita ovat Paljakan rinnehiihtokeskus ja Hepoköngäs.

Alueen luontoarvoja selvitettiin ennakkoon eri tietolähteistä. Maastoinventointeja on tehty metsätalouden, luonnonsuojelun ja virkistyspalveluiden toimesta. Inventoinnissa on selvitetty metsätalousalueiden luonto- ja erityiskohteita, uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja sekä mitattu lahopuun määrää. Lisäksi alueen luontokohteista ja käyttötarpeista on saatu palautetta sidosryhmiltä ns. osallistavan suunnittelun tilaisuuksissa.

Suunnitelmaraportti laadittiin maastötöiden jälkeen projektiryhmän yhteistyönä. Raportissa esitetyt taulukot on tehty AEKOSTI ohjelman avulla. Kaikkiaan 11,7 % talousmetsien kokonaisalasta on kirjattu erityiskohteiksi. Lajiesiintymien ja luontokohteitten osuus edellä mainitusta on noin puolet. Erityiskohteilla on puustoa n. 200 000 m3 ja sen osuus metsätalousalueen puumäärästä on 22 %. Huomattava osa tästä koostuu alue-ekologiseen suunnitteluun ehdotettujen aluiden erityiskohteista. Näiden osuus on 58 % ns. A-alueiden metsämaa-alasta ja 54 % kaikkien vanhojen metsien suojelun yhteydessä inventointikohteina olleista alueista tällä suunnitelma-alueella.

Suunnitelman vaikutukset hakkuumahdollisuuksiin on laskettu metsikkölaskelma-ohjelman avulla. Erikoismetsien hakkuuta pienentävää vaikutusta ei ole laskettu. Tämän suunnitelman erityiskohteitten huomioiminen ja tavoitteiden vaikutus talousmetsissä pienentävät hakkuumahdollisuuksia voimakkaasti ensimmäisen 10-vuotisjakson aikana kaikilla tehdyillä laskelmamalleilla.

Vanhojen metsien tavoiteosuudeksi on asetettu 27-29 % koko alueen metsämaa-alasta, josta suojelualueilla on 22 % ja talousmetsissä 5-7 %. Monimuotoisuuden lisäämiseksi lehtipuun määrän tulisi nousta 16 %:iin talousmetsien puumäärästä suunnitelmakauden loppupuolella ja kulotusta olisi tehtävä keskimäärin 5 ha vuosittain. Ennallistamistöitä on suositeltu tehtävän normaalien metsätaloustöitten yhteydessä.

Uusia luontokohteita merkitään paikkatietojärjestelmään sitä mukaa kun niitä havaitaan tätä suunnitelmaa täydentämään. Suunnitelman tavoitteiden toteutumista katselmoidaan laajemmin viiden vuoden kuluttua.

Upplagan har utgått