Författare Heikkilä Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 87
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-635-6 (pdf)
Sammandrag

Patvinsuon kansallispuisto on rauhaisa retkeilykohde erämaisen luonnon helmassa. Se on kansainvälisestikin merkittävä suoluonnon suojelu- ja tutkimusalue. Kansallispuisto sijaitsee alueella, jossa eteläiselle ja pohjoiselle luonnolle tyypilliset piirteet kohtaavat toisensa eli ns. vaihettumisvyöhykkeellä.

Patvinsuon kansallispuisto on tunnettu monipuolisesta suoluonnostaan ja linnustostaan. Parhaan kuvan Patvinsuon kansallispuistosta saa liikkumalla merkittyjä reittejä puiston alueella. Patvinsuolla on noin 80 km hyvin merkittyjä polkuja.

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen on ajankohtaista ja siihen tarvitaan tietoa myös kansallispuiston käyttäjistä. Tämän vuoksi Patvinsuon kansallispuistossa tehtiin kävijätutkimus kesällä 2007. Tällä tutkimuksella haluttiin selvittää erityisesti perustiedot kansallispuiston kävijöistä. Selvitettäviä asioita olivat kävijärakenne, kävijöiden harrastukset, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kävijätyytyväisyys.

Patvinsuon kansallispuiston kävijäkysely toteutettiin 5.5.–14.9.2007. Arvioitu käyntimäärä tutkimusjakson aikana oli noin 10 000 henkilöä. Kävijätutkimus toteutettiin standardoidulla ohjatulla kyselymenetelmällä. Tutkimukseen pyydettiin osallistumaan kaikkia viisitoista vuotta täyttäneitä kävijöitä, jotka ohittivat otantapisteen.

Yleisesti ottaen alueelle saavuttiin oman perheen kanssa lähipaikkakunnilta. Tärkeimmät syyt Patvinsuon kansallispuistossa vierailuun olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen sekä oleminen poissa melusta ja saasteesta. Tärkeimmät harrastukset olivat kävely ja luonnosta nauttiminen.

Parhaiten kävijöiden ennakko-odotuksia vastasi luonnonympäristö. Palvelut vastasivat heikoimmin kävijöiden odotuksia. Tutkimuksessa tiedustelluista asioista luonnonympäristön käsittely häiritsi eniten Patvinsuon kansallispuistossa. Kävijätyytyväisyyden osatekijöiden summasta lasketun kävijätyytyväisyysindeksin perusteella Patvinsuon kansallispuiston kävijät olivat suhteellisen tyytyväisiä vierailuunsa alueella.