Författare Salo Pertti, Nummela-Salo Ulla
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 98 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 32
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-9655-1 (painettu)
Sammandrag

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vuonna 1991 perustetun Perämeren kansallispuiston kasvillisuus, kasvilajiston erityispiirteet sekä uhanalaisten, Primula sibirica- ryhmän ja endeemisten kasvilajien esiintyminen alueella. Kasvillisuusvyöhykkeiden tyyppien vertailemiseksi tehtiin näytealoja, joilta arvioitiin kasvilajien peittävyysprosentit. Havaituista putkilokasveista, sienistä, sammalista ja jäkälistä laadittiin luettelot. Tutkimus sisältää myös katsauksen Perämeren rannikkoseudun geologiaan, geomorfologiaan, maankohoamiseen, ilmastoon ja mereen. Saaret on esitelty lyhyesti ja niistä on laadittu maastohavaintojen, ilmakuvien ja peruskartan perusteella kasvillisuuskartat.

Kansallispuistossa erotetaan useita erilaisia kasvillisuustyyppejä, joista on esitetty lyhyt kuvaus. Kansallispuiston saarilta löytyi 240 putkilokasvitaksonia, mikä on noin 40 % Saaristomeren kansallispuiston lajimäärästä. Vain kolme lajia esiintyy kaikilla näillä saarilla, joilla on kasvillisuutta. Perämeren kansallispuistossa kasvaa 23 Lapin läänin eteläosassa uhanalaiseksi luokiteltua kasvi-, sieni- ja sammallajia, joista valtakunnallisesti uhanalaisia on 8. Kustakin uhanalaisesta lajista on esitetty lyhyt kuvaus. Uhanalaisten lajien kasvupaikat jakautuvat kuuteen ympäristötyyppiin.

Upplagan har utgått