Författare Mäkivuoti Markku
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 38 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 23
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-47-9153-3 (painettu)
Sammandrag

Perämeren kansallispuiston muinaisjäännösten inventointi on kohdistunut kansallispuiston maa-alueilla, saarilla oleviin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Inventoidut saaret ovat: Inakari, Etukari, Pensaskari, Mainua, Pihlaja, Iso-Huituri, Linnanklupu, Maa-Sarvi ja Selkä-Sarvi.

Lähtökohtana on ollut kartoittaa maa-alueet, jotka sijaitsevat 2.5 metrin korkeuskäyrän yläpuolella, ja joista olisi löydettävissä muinaismuistolain (17.6.1963/295) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hylkylöydöt ja vastaavat vedenpinnan alla olevat muinaisjäännöskohteet jäivät inventoinnin ulkopuolelle. Periaatteessa on pyritty pitäytymään kohteissa, joiden ikä olisi vähintään sata vuotta, mutta kohteiden joukossa on epäilemättä myös nuorempia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Useimmista kohteista ei voida sanoa tarkkaa ajoitusta edes vuosisadan tarkkuudella.

Inventoinnissa löydetyt kiinteät muinaisjäännökset ovat pääosin säilytettävissä seuraaviin suurempiin kokonaisuuksiin: rakennusten pohjat, kaivot, verkkotarhakiveykset, venevalkamat ja laiturikiveykset, pookikiveykset, raja- ja muistomerkit, aurinkokellot ja muut hakkaukset kivissä, kellarit, purnukuopat ja jatulintarhat.

Inventoinnin tulokset tulisi huomioida uudisrakentamisessa siten, että uudisrakennuksia ei sijoiteta sellaisille alueille joista tunnetaan muinaisjäännöksiä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Selkä-Sarven alueeseen. Inventointikertomuksessa Selkä-Sarven kohteena numero 1 oleva entisen kalastajakylän alueen muinaisjäännösmiljöö on herkkä rikkoutumaan, mikäli suunnitellut uudisrakennukset sijoitetaan huolimattomasti. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi sijoittaa rakennuksia tälle alueelle, lienee niille paras paikka lähellä nykyistä eteläkärkeä oleva rakennusryhmä ns. Liitinnokka. Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten soveltuvuuteen nykyiseen kulttuurimaisemaan.

Selkä-Sarven alueella inventointia tulisi jatkaa systemaattisesti kartoittamalla ja dokumentoimalla erityyppiset kivikaiverrukset. Muina toimenpidesuosituksina voisi ajatella erityyppisten opasteiden pystyttämistä kohteisiin, jotka sijoittuvat esimerkiksi luontopolkujen varsille.

Upplagan har utgått